Arkivträd
Arkiv: SKOGSTORPS SÅGVERK AB

Grunduppgifter

SKOGSTORPS SÅGVERK AB
1
1917 - 2005
1494
313
Arkivmaterialet Materialet i arkivet är relativt spritt till sin karaktär, både i fråga om innehåll och datering. Det faktum att Skogstorps sågverk varit del i en större koncern har givit återverkningar på materialet. Det medför att en del dokumentation inte går att finna hos denna arkivbildare. Om handlingarna fortfarande finns kvar är det istället hos själva koncernadministrationen de måste återsökas. En del material har alltså upprättats lokalt på sågverket medan annan dokumentation skötts på högre nivå i koncernen. Det gör att vissa arkivserier innehåller ett betydligt fylligare material än andra: A-serien saknar till exempel protokoll från bolagsstämma och styrelsemöten. Här finns emellertid andra typer av protokoll som i första hand rör den lokala verksamheten. Bland protokollen märks bland annat platschefernas mötesanteckningar, som finns från perioden 1984-2000 liksom protokoll från ledningsgrupper och företagsnämnd. En större serie med protokoll från möten mellan fackklubben och företagsledningen finns också, vari en hel del intressant information finns att hämta. Mestadels är det här frågan om nyare handlingar, från 1970-talet och framåt. En omfattande F-serie, med handlingar av skiftande art, tillhör också arkivet. Bland handlingarna i denna serie märks produktions-, personal-, miljö- och byggnationsmaterial. Nyare material överväger här. Tonvikten ligger på de senaste årtiondena. G-serien innehåller bland annat huvudböcker, kassaböcker och journalböcker. I denna serie ligger tyngdpunkten på äldre material, från tiden fram till 1950. I övrigt finns handlingar inom de flesta av de vanliga serierna. L-serien är exempelvis förhållandevis stor, på grund av den omfattande samling sågverksdokumentation som medföljde den sista arkivleveransen. I fråga om dateringen av materialet finns luckor. Genom de första leveranserna inkom företrädesvis material från tiden fram till 1960. I materialet som kom in till Företagsarkivet sommaren 2004 var det istället nyare handlingar som dominerade. Ett visst glapp under åren på 1960- och tidigt 1970-tal kan därför konstateras. Material som gallrats är: - dubbletter - följesedlar 1985-1987 En del externt material, i första hand litteratur kring annat än sågverk och liknande, har också avlägsnats ur arkivet. Det mesta av denna litteratur återfinns idag i Företagsarkivets referensbibliotek.

Placering

158/2/4-158/5/1+172/11/5+73/7/4+fotoarkiv
158/2/4-158/5/1+172/11/5+73/7/4+fotoarkiv

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar