Arkivbildare: ASSA-STENMAN AB FÖRETAGSNÄMNDERNA

Grunduppgifter

ASSA-STENMAN AB FÖRETAGSNÄMNDERNA
764
1948 -
  • - - ---
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 764 ASSA-STENMAN AB FÖRETAGSNÄMNDERNA Under 1940-talet inleddes arbetet med företagsnämnder på svenska företag. Avtal träffades mellan arbetsmarknadens parter om inrättandet av företagsnämnder på företag med fler än 25 anställda. Ett viktigt syfte med nämnderna var att de skulle fungera som organ för information och samråd mellan företagets anställda och företagsledningen. Genom en sådan nämndsamverkan skulle också produktionen vid företagen kunna främjas, bland annat genom att förslag och dylikt från medarbetarna i organisationen på bättre sätt kunde tas till vara. I november 1948 höll företagsnämnden vid dåvarande Aug. Stenman AB i Eskilstuna sitt första konstituerande möte. Vid mötet utnämndes företagets disponent Nore Nilsson till nämndens ordförande, med arbetarnas representant Blickert Gustafsson som vice ordförande. I nämnden fanns representanter från företagsledningen, verkstadsklubbarna liksom från arbetsledarna och tjänstemännens fackliga klubbar. Vid Assa-Stenman i Alingsås och senare i Lycksele inrättades också företagsnämnder. I företagsnämnderna diskuterades för företaget viktiga frågor. Här kunde de olika representanterna träffas och överlägga i en mängd olika frågor samtidigt som nämndsammanträdena fungerade som tillfällen för informationsspridning dem emellan. Vid nämnderna inrättades också ett antal olika arbetsgrupper och kommittéer, där vissa specifika frågor kunde dryftas. Bland dessa märktes under 1970-talet bland andra Anpassningsgruppen (som särskilt ägnade sig åt arbetet med äldre arbetare och personer med arbetsförhinder), Skyddskommittén (där bland annat arbetarskydds- och miljöfrågor diskuterades) och Personalkommittén (med särskilt personalpolitiskt ansvar). För att stärka samarbetet mellan företagsnämnderna vid de tre orterna skapades en samarbetsgrupp. En så kallad koncernnämnd inrättades också 1974, med ett mer övergripande ansvar för verksamheten vid fabrikerna. Här samlades representanter för företagsledning och personalklubbar från Eskilstuna, Alingsås och Lycksele. KÄLLOR Protokoll och handlingar från företagsnämnderna 1948-1981 (A1) Protokoll och handlingar från koncernnämnden 1974-1977 (A2) Avtal om företagsnämnder mellan SAF, LO och TCO 1953 (A1) Handlingarna inkom till Företagens arkiv i Sörmland i maj 2004. De ordnades och förtecknades i juli-augusti samma år av Helena Karlsson. Kopior av originalhandlingar liksom vissa externa trycksaker har då rensats ut. Då det inkomna materialet var uppdelat i pärmar har denna ordning till övervägande delen fått bestå även sedan arkivet förtecknats.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar