Arkivbildare: ESKILSTUNA TEATERFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA TEATERFÖRENING
453
1933 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Eskilstuna teaterförening bildades den 3 oktober 1933 och är en lokal teaterförening under Svenska Riksteatern. Man är också medlem i Länsteaterföreningen Södermanland. De lokala teaterföreningarna under Riksteatern köper in och arrangerar teaterföreställningar antingen producerade av Riksteatern eller någon annan producent. Då en föreställning kommer in till en ort är det den lokala teaterföreningen som står som värd och som stått för det förberedande arbetet, dvs. marknadsföring, biljettförsäljning och ordnande av lokal. Medlemmarna i den lokala teaterföreningen bestämmer vilka föreställningar som ska köpas in. Gemensamt för alla riksteaterföreningar är att de får ett årligt anslag från sin kommun och bygger på medlemmarnas frivilliga engagemang. Eskilstuna Teaterförening är en ideell förening som ser som sin uppgift att "främja och utveckla all teaterverksamhet" inom Eskilstuna kommun. Vidare ser Eskilstuna Teaterförening som sina uppgifter att främja "Riksteaterns intressen samt stödja och samarbeta med andra lokala organisationer med kulturell anknytning, att erbjuda teater och annan scenkonst genom en så mångsidig prpgramverksamhet som möjligt och att öka intresset och förståelsen för teaterns olika uttrycksformer genom studie- och upplysningsverksamhet". Eskilstuna Teaterförening består av fyra organ: - Representantskapet -Styrelsen -Valberedningen -Revisorerna Representantskapet är det högsta beslutande organet i föreningen och består av ledamöter från föreningarv inom kommunen som kontinuerligt upplåter lokal för teater, ledamöter från, inom Eskilstuna kommun, verksamma publikföreningar/teaterklubbar, ledamöter från kommunen varav minst en representant från skolan samt ledamöter från övriga anslutna föreningar. Representantskapet sammanträder minst två gånger per år. Styrelsen lederc teaterföreningens verksamhet och vid varje årsmöte väljs ordförande, kassör samt minst tre styrelseledamöter från representantskapet eller från de anslutna föreningarna. Företrädare för publikförening och kommun bör dessutom ingå i styrelsen. Mandatperioden för en ordförande är två år. Till Eskilstuna Teaterförening är vidare en publikförening ansluten. Publikföreningen har till uppgift att organisera enskilda personer och ge de enskilda medlemmarna möjlighet till aktivt deltagande i teaterföreningens verksamhet och beslutsprocesser. Till representantskapet har publikföreningen rätt att utse ledamöter och till representantskapets sammanträden har publikföreningens medlemmar närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Publikföreningen ansvarar för att ett aktuellt medlemsregister förs över teaterföreningens samtliga medlemmar. Minst två gånger om året ska publikföreningen sammanträda. Källor: Normalstadgar för lokal teaterförening Normalstadgar för publikförening www.riksteatern.se (2010-03-01)

Placering

26

Länkar

Det finns inga länkar