Arkivbildare: ESKILSTUNABYGDENS CIVILFÖRSVARSFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNABYGDENS CIVILFÖRSVARSFÖRENING
Eskilstuna luftskyddsförening
466
Eskilstuna
  • - - ---
Inledning. Utvecklingen på civilförsvarsområdet var denna. År 1937 bildades Sveriges Centralförbund för Civilt Luftskydd. Påföljande år konfirmerades stadgar för Riksluftskyddsförbundet. Under åren 1937 - 39 organiserades 25 länsförbund. Redan den 12 mars 1937 tillkom Södermanlands Länsförbund för Civilt Luftskydd, som några år senare ändrade namn till Södermanlands läns luftskyddsförbund. Till detta anslöt sig lokala luftskyddsföreningar, varom mer nedan, vidare kommuner m.fl. Jfr Eskilstuna stad. Kommitténs för Eskilstuna luftvärns arkiv. År 1951 skedde namnförändringar: Riksluftskyddsförbundet blev Sveriges Civilförsvarsförbund. Södermanlands läns luftskyddsförbund blev Södermanlands läns civilförsvarsförbund. Luftskyddsföreningarna blev civilförsvarsföreningar. I Eskilstuna bildades den 23 februari 1938 en lokalkommitté av Södermanlands Länsförbund för Civilt Luftskydd. Den ombildades den 10 februari 1939 till Eskilstuna luftskyddsförening. Stadgar antogs påföljande år. En motsvarighet utgjorde Torshälla - Nyby luftskyddsförening, som tillkom den 5 mars 1942. Tre år senare eller till följe av mötesbeslut den 27 mars 1945 upplöstes denna och uppgick i Eskilstunaföreningen. Eskilstuna - Torshälla luftskyddsförening blev den sammanslagna organisationens namn, vilket konfirmerades den 27 februari 1947. År 1951 ändrades namnet till Eskilstuna - Torshälla civilförsvarsförening. På årsmötet i november 1962 beslöt föreningen om namnändring till Eskilstunabygdens civilförsvarsförening. Till föreningen har också hänförts en del arkivbildare nedan: Civilförsvarets befälsförening i Eskilstuna har till uppgift att inom civilförsvarsområdet stärka sammanhållningen mellan civilförsvarsbefäl och instruktörer. Den bildades 1953 och utgör fortsättning av en lösligare sammansatt organisation av klubbkaraktär från år 1049, nämligen Eskilstuna Blockchefs- och instruktörsklubb. (Redan 1942 hade introducerats en grundligare utbildning av blockledare. I samband därmed började blockledarna att på eget initiativ samlas en gång i månaden.) Eskilstuna verkskyddskommitté: Vid civilförsvarsföreningens AU-sammanträde den 14 april 1953 beslöts att tillsätta en särskild verkskyddskommitté för handhavande av verkskyddens utbildning. Eskilstuna civilförsvarspolisers förening bildades 1959 efter mönster från Västerås och Örebro. En avsikt därmed var att med de angivna städernas civilförsvarspoliser en triangeltävling i skytte. En lokal självskyddskommitté i Eskilstuna tillkom år 1961, men några arkivhandlingar har inte avlämnats till stadsarkivet. Chefsinstruktörer och sekreterare har varit: 1938 - 42 major Ivar Gräslund. 1942 - 50 folkskollärare Axel Ekelund. 1950 - 57 apotekare Jarl Ericzén. 1957 - 62 folkskollärare C. Agnar Lövgren. 1962 - inspektör Erik Larsson. Eskilstunabygdens civilförsvarsförenings m.fl. organisationers arkivalier avhämtades på föreningens expedition, Fristadstorget 7 A, den 23 november 1976 genom inspektör Erik Larssons gatuchef Torbjörn Ernulfs bemedling. Källa: T. Ernulf, Luftskydds- Civilförsvarsförening i Eskilstuna 1938 - 1976 Några data.) Opubl. uppsats juli 1976.

Placering

26

Länkar

Det finns inga länkar