Arkivbildare: FÖRENINGEN FÖDELSEDAGSGÅVAN

Grunduppgifter

FÖRENINGEN FÖDELSEDAGSGÅVAN
SPÄDBARNSHEMMET
538
1924 - 1952
Eskilstuna
  • - - ---
FÖRENINGEN FÖDELSEDAGSGÅVAN Föreningen Födelsedagsgåvan bildades i början av 1924. Föreningen fick sitt namn då man tänkte att många på sin födelsedag skulle kunna vara villiga att lämna ett bidrag till hemmet. Diskussioner hade förts sedan 1914 om att upprätta ett hem för ogifta mödrar och deras barn. En summa pengar hade samlats in som kom att förvaltas av Svenska Kvinnors Medborgarförbund. I slutet av 1925 skildes föreningen Födelsedagsgåvan från Svenska Kvinnors Medborgarförbund och en särskild styrelse valdes. Det dröjde till maj 1927 innan föreningen hittade en lämplig lokal. Villa Stenvi på Slagsta ägor hyrdes till en kostnad av 1500 kr per år. Den 1 september öppnades hemmet och det hade plats för sex-sju ogifta mödrar, vilka skulle stanna i minst nio månader. Tanken var att detta skulle stärka sambandet mellan mor och barn. Det fanns också plats för två tillfälliga patienter som endast skulle stanna över förlossningen. Avgift togs ut för barnen medan modern förväntades arbeta för sitt uppehälle. Under 1928 vistades 46 mödrar på hemmet, hälften ogifta. Det visade sig vara svårt att hitta bra hem åt de ännu inte ett år fyllda barnen. Styrelsen diskuterade möjligeheten att behålla de små även efter de blivit åtta månader, och vissa även tills de fyllt två år. Ansökningar gjordes till Allmänna Barnhuset och Södermanlands läns landsting, men dessa blev avslagna. Då det fanns ett önskemål och behov av att verksamheten fortsatte ansökte styrelsen hos stadsfullmäktige om staden inte kunde skänkte en tomt åt verksamheten. Motionen bifölls och en tomt uppläts i kvarteret Haren i Snopptorp. Hemmet stod färdigt för att användas 1 oktober 1931 och hade plats för 15 mödrar med barn och fem till tio spädbarn utan mödrar. Från 1932 bedrevs även en barnsköterskeutbildning. Första året antogs tre elever, vilket var till lättnad för husmor då barnavårdsarbetandet blev mer och mer krävande. I en skrivelse till kommittén för utredning angående barnhemmet och barnkrubban från 1937 skriver ett ombud för barnavårdsnämnden att Födelsedagsgåvan, som det enda spädbarnshemmet inom länet, har varit överbelagt hela tiden. "I flera fall har [...] blivande mödrar, som stått utan hem och skydd under sin svåra tid, måst intagas å stadens ålderdomshem vid Balsta [...]." Mest angeläget anses dock vården av spädbarnen vara. Fosterföräldrar önskar, av olika anledningar, inte ta emot barn under ett år. "Erfarenhet har sålunda visat, att vård å spädbarnshem är att föredraga framför vård i enskilt hem under barnets första levnadsår". 1939 tog styrelsen upp frågan om tillbyggnand av en särskild spädbarnsavdelning, avsedd för 24 barn, i direkt anslutning till mödrahemmet. Stadsfullmäktige beslöt att staden skulle erbjuda en tomt och bidra till kostnaderna. Oroligheterna då kriget bröt ut försenade emellertid byggplanerna till 1944. Den 13 oktober 1945 invigdes det nya spädbarnshemmet. De båda tomterna slogs samman till en under kvartersnamnet Härberget 3, Thulegatan 13. Landstinget tog över huvudmannaskapet 1952 och föreningen upplöstes. På 1960- talet kom mödrahemmet att upphöra. Låg beläggning på landstingets barnhem medförde också att flera barnhem försvann under 1970-talet, varav Födelsedagsgåvan var ett av dem. Versamheten upphörde 1 maj 1971 och ersattes av familjehems- och utomlänsplaceringar. Lokalerna kom att nyttjas för utbildningsändamål inom landstinget. 1989 beslöt landstinget att ett behandlingshem för långvarigt psykiskt sjuka skulle byggas på samma plats.

Placering

30

Länkar

Det finns inga länkar