Arkivbildare: ESKILSTUNA METODISTFÖRSAMLING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA METODISTFÖRSAMLING
870
1872 -
Eskilstuna
  • - - ---
Upprinnelsen till metodistförsamlingen i Eskilstuna är att söka i en händelse år 1870. Då inbjöd fru Sofia Hultberg dåvarande pastor i Arboga, Seved Hansson, att förkunna Ordet i hennes hem. Han fortsatte sin predikoverksamhet i staden i olika lokaler.Andra tog vid efter honom och snart hade en grupp människor engagerats.En s k provmedlemsklass hade skapats år 1872, bestående av 16 personer. Dessa upptogs den 29 november s å som fullvärdiga medlemmar. Från denna dag kan Eskilstuna Metodist-Episkopal-Församling anses ha bildats. Den 27 februari 1874 påbörjades kyrkobygget och den 20 december s å invigdes S:t Johanneskyrkan, även om den stod fullt färdig först påföljande år. Kyrkan var centralt belägen i kv Vampyren, Eskilstuna. Åtskilliga ändringsarbeten har under hand utförts. År 1928 byggdes församlingssal, styrelserum, församlingskök och pastorsbostad samt ändrades vaktmästarbostaden, bänkindragningen och infördes centralvärme. Ny piporgel anskaffades år 1936 och elarmatur installerades år 1937. Altaret ombyggdes år 1943. Ändring av dörrar och fönster började projekteras år 1958. Ett nytt kyrkbygge planerades emellertid snart nog. Åren 1961-64 uppfördes dels ett stort bostadshus, Dels en kyrka i kv Nötveckan, varefter den gamla övergavs. Församlingen samlas till kvartalskonferenser för uppbyggelse och viktiga beslut (valärenden m m). Verksamheten leds av pastorn och församlingsstyrelsen samt ombudsmännen. Under församlingens äldre skede var församlingen indelad i klasser. Det ålåg klassledaren att samla sin klass en gång i veckan till uppbyggelsemöte. Församlingens ekonomi (insamlingsverksamhet m m ) låg i skaffarekårens händer. En av skaffarna var församlingens kassör eller bokförare. Kommittèer för olika ändamål tillsattes av kvartalskonferensen (ex finans- och anslagskommittèn och sociala kommittèn). För männen fanns under några år en organisation, Wesleybrödraföreningen (1918- 20). Mer bestående har kvinnoorganisationernas verksamhet varit (bl a jungfruföreningen på 1880 talet, mödraföreningen 1880- 1930-talen, systraföreningen 1930-tal och metodistkyrkans kvinnosällskap fr o m 1940-talet). En ynglingaförening bildades år 1877. Den efterföljdes år 1892 av Eskilstuna Eworthförbund (så uppkallad efter metodismens grundare Johan Wesleys födelsestad Epworth). Namnbyte skeddeår 1932 till S:t Johanneskyrkans i Eskilstuna ungdomsförening. Barnarbetet har varit organiserat i söndagsskolor (alltsedan 1880-talet), juniorföreningen (alltsedan 1899) och scoutkårer (Eskilstuna- kåren 1946 och S:t Johanneskåren 1954. Eskilstuna Metodistförsamlings arkivalier deponerades den 10 oktober 1974 hos stadsarkivet i Eskilstuna.De har ordnats och förtecknats i januari 1975.

Placering

197

Länkar

Det finns inga länkar