Arkivbildare: ESKILSTUNA FÖRSTA BAPTISTFÖRSAMLING. ELIMHEMMET

Grunduppgifter

ESKILSTUNA FÖRSTA BAPTISTFÖRSAMLING. ELIMHEMMET
874
1929 -
Eskilstuna
  • - - ---
I baptistförsamlingens mödraförening, bildad 1879, fanns ett uttalat socialt program. En barmhärtighetssyster (sedemera församlingssyster) anställdes fr o m hösten 1905 för bl a diakonala uppdrag bland äldre församlingsmedlemmar. Undre Mina Larssons tid (1907-22) väcktes tanken på ett hem för gamla, ensamma systrar. Medel fonderades och uppnådde år 1927 ca 17.000 kronor. En framställning till församlingen att skapa ett hem vann inte gehör. Dorkasföreningen, som mödraföreningen då hette, tog då egna initiativ. Sommaren 1929 kunde de första nio kvinnorna flytta in i Elimhemmet. Ett par år senare förvervades också närliggande tomt i hörnet av Bryggartorpsgatan och Haleniigatan. Samtidigt som föreningen Dorkas byggde ett kompletterande hem här satsade församlingen på gudstjänst- och ungdomslokaler. Den nya delen av Elimhemmet jämte Elimkapellet invigdes den 6 september 1936. Plats kunde nu beredas åt 19 pensionärer. Elimhemmet blev med tiden en alltför tung börda för föreningen Dorkas att ensam ta om hand. År 1962 trädde därför Eskilstuna första baptistförsamling in som huvudman. En styrelse för Elimhemmet tillsattes, vari ingick bl a representanter för Elimkyrkans kvinnoförening (EFK), som år 1962 hade bildats genom sammanslagning av föreningen Dorkas och lokalavdelningen av Baptisternas Kvinnoförbund. Eskilstuna stad/kommun stödde Elimhemmets verksamhet alltsedan 1956 med allt stigande ekonomiska bidrag. När den nya äldreservicen på Strigeln stod färdig att tas i bruk, drogs det kommunala anslaget in. Arbetet kunde inte längre fortgå på Elimhemmet. Kommunen tog över ansvaret för personalen occh omsorgen om de äldre fr o m den 1 juli 1980. Med septembers månads utgång upphörde verksamheten på Elimhemmet och inventarierna gick under klubban den 4 oktober. Styrelsens arbete upphörde och föreningen gjorde om Elimhemmet till en hyresfastighet.

Placering

22

Länkar

Det finns inga länkar