Arkivbildare: JOHANNEBERGS BAPTISTFÖRSAMLING

Grunduppgifter

JOHANNEBERGS BAPTISTFÖRSAMLING
Lista baptistförsamling
896
1883 -
Lista
  • - - ---
Baptistiska kolportörer och predikande bröder besökte Lista och omkringliggande socknar på 1870-talet. Antalet troende ökade efter hand. De anslöt sig till Eskilstuna (1) baptistförsamling. Möten hölls i hemmen.Småningom mognade tanken att bilda en egen församling. Ett förberedande möte hölls i maj 1883 hos en grupps ledare, A G Eriksson på Väsby gård. Vid församlingsmötet den 26 maj samma år i Eskilstuna baptistförsamling begärde 25 medlemmar flyttningsbetyg för att bilda en församling i Lista. Församlingsbildandet kom till stånd Den 2 september under Eskilstunapastorn o Larssons ledning. Lista baptistförsamling ändrade namn till Johannebergs baptistförsamling vid årsmötet den 8 januari 1891. Församlingen anslöt sig på 1930-talet till Örebromissionen. Man satte snart upp som mål att uppföra ett eget kapell. En femöresförening och arbetsförening, Gnistan, bildades med huvudsaklig uppgift att få in medel till kapellbygget. Från Gnistans verksamhet finns en kassa bevarad. År 1884 hade en förening eller kommittè bildats för att förverkliga planerna. Så småningom hade medlen vuxit så i storlek, att man år 1886 ansåg sig mogen att anskaffa en tomt. En byggnadsförening, Sällskapet Morgonstjärnan, bildades den 8 maj för att ansvara för fastighetsfrågorna. Hemmansägare August Larsson och hans hustru Johanna Sofia å kroonoskattehemmanet Vallby nr 1 i Gillberga socken skänkte välvilligt erfoderlig mark, en backe vid bostället Övernäs utfarsväg. Bygget kom raskt i gång och den 14 oktober 1888 ägde invigningen av kapellet rum. Församlingen uppvisar en rikt förgrenad verksamhet. Sällskapet Morgonstjärnans fastighetsansvar övertogs av församlingen år 1935. En jungfruförening och ynglingaförening, som tyvärr inte efterlämnat några skriftliga dokument, uppgick i Johannebergs kristliga ungdomsförening den 21 april 1891. Dess verksamhet syns ha upphört år 1934. En fädraförening kom till år 1897 och existerade till 1916. Längre livskraft hade mödraföreningen, som hade kommit till redan år 1886. Den upphörde i början på 1920-talet. En ansats till en systerförening togs år 1943. Den allra livligaste verksamhetsgrenen vid sidan om själva församlingsarbetet var emellertid söndagsskolorna. Sådana fanns på skilda platser i Gillberga, Lista, Öja och Västermo.

Placering

21

Länkar

Det finns inga länkar