Arkivbildare: ESKILSTUNA SOC DEM ARBETAREKOMMUN

Grunduppgifter

ESKILSTUNA SOC DEM ARBETAREKOMMUN
1055
1893 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Under 1880-talets senare del och i början av 1890-talet hade fackföreningsrörelsen börjat skjuta fart i Eskilstuna. År 1890 existerade sådana föreningar redan inom ett halvt dussin yrken. Dessa bildade tillsammans den s k lokalstyrelsen, vilken utgjorde det centrala organet. Sedan lokalstyrelsen verkat i något över ett år upptogs frågan om att bilda en arbetarekommun. Ärendet ventilerades vid ett antal sammankomster med de olika fackföreningarna. Den 20 jan. 1893 hade definitiva stadgar utformats och antagits. På lokalstyrelsens sammanträde den 11 feb. s.å. beslöts att sammankalla de valda ombuden i kommunstyrelsen den 4 mars för "överläggning om några viktiga frågor". Detta möte var den nya kommunstyrelsens första. Från denna dag daterar sig alltså Eskilstuna soc dem arbetarekommuns verksamhet. (Se vidare Festskrift 1928.) Något nytt inträffade i och med kommunsammanläggningen 1971. Vid ett möte med partikretsen (jfr Söd soc dem partidistrikt. Eskilstunakretsens arkiv) den 29 maj 1972 beslöts att Eskilstuna primärkommun skall vara en arbetarkommun, Eskilstuna arbetarekommun, vidare att partikretsen upphör och övriga arbetarekommuner och stadsdelsföreningar ombildas till socialdemokratiska föreningar. Se även Eskilstuna soc dem arbetarekommun, Nya arkivet.

Placering

130

Länkar

Det finns inga länkar