Arkivbildare: JÄRN- OCH METALLINDUSTRIFÖRBUNDET

Grunduppgifter

JÄRN- OCH METALLINDUSTRIFÖRBUNDET
1609
1906 - 1924
Eskilstuna
  • - - ---
År 1906 diskuterade man inom Eskilstuna arbetsgivareförbund att bilda en "allmän förening af de landets arbetsgifvare som utöfva tillverkning af Jern- och metallmanufaktur". Se Eskilstuna arbetsgivareförbunds arkiv. En kommitté hade tillsatts. Resultatet blev ett möte med delägarna inom arbetsgivareförbundet den 16 nov. 1906. Därvid bildades det nya förbundet och antogs stadgar för densamma. Enligt stadgarna utgör järn- och metallindustriförbundet ett yrkesförbund inom svenska arbetsgivareföreningen med syfte "att sammansluta sådana arbetsgivare, som i Sverige idka fabriksmässig tillverkning av järn- och metallvaror, för att tillvarataga och främja gemensamma intressen och bereda stöd i frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare." Förbundets Eskilstunakrets fungerar som överstyrelse intill dess uppdelning i flera kretsar blivit verkställd. Sådan indelning synes icke ha kommit till stånd utan verksamheten var huvudsakligen koncentrerad till Eskilstuna under förbundets hela existens. Vid ett extra förbundsmöte den 12 juni 1924 beslöt man upplösa förbundet för att i stället träda in i Sveriges verkstadsförening. Arkivhandlingarna har deponerats av Eskilstuna (yngre) fabriksförening.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar