Arkivbildare: ESKILSTUNA SKRÄDDERIIDKAREFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA SKRÄDDERIIDKAREFÖRENING
1636
1893 - 1960
Eskilstuna
  • - - ---
Redan under medeltiden hände sig i Sverge att olika yrkesgrupper slöt sig samman och bildade gillen eller skrån. Landets äldsta bevarade skråordning utfärdades år 1356 och avser skräddarämbetet i Stockholm. I Södermanland omhuldades skråväsendet av hetig Karl. År 1587 utfärdade han ett reglemente för skräddarna i Nyköping. Detta jämte en skråordning för skomakarämbetet av år 1577 är dock de enda bevarade skråförordningarna här i länet från hertig Karls tid. Kungl. Maj:t utfärdade den 27 juni 1720 en kungörelse om åldermän, bisittare och ämbetslåda m.m. Skråväsendet tog fart, ja, upplevde en blomstringsperiod under frihetstiden. I Eskilstuna bildades ett skräddareämbete den 4 nov. 1743. Det existerade intill skråväsendets upphörande i vårt land år 1846. Även skräddaregesällerna i Eskilstuna bildade en gemenskap (ett gesällskap) och höll sammankomster under samma tid. Skräddareämbetets och skräddaregesällernas arkivhandlingar finnes på stadsarkivet i Eskilstuna. Se dess arkiv. År 1847 bildades såsom ett slags ersättare till skråna dels Eskilstuna fabriksförening, dels Eskilstuna hantverksförening (sedemera benämt Eskilstuna hantverks- och industriförening). Skräddarmästarna tillhörde den sistnämnda organisation. Mot 1880-talets slut började arbetarna i staden bilda fackföreningar: år 1887 organiserade sig typograferna, år 1889 gjutarna, filhuggarna, bleck- och plåtslagarna samt skoarbetarna. Arbetsgivarnas svar blev att bilda arbetsgivare- eller branschorganisationer. Redan den 5 april 1893 bildades sålunda Eskilstuna skrädderiidkareförening. En bidragande orsak till föreningens snara tillkomst var den strejk, som hade utbrutit bland skrädderiarbetarna i staden. Föreningen anslöt sig till Sveriges skrädderiarbetsgivares centralförening. En höjdpunkt i föreningens historia var centralföreningens kongress år 1941 i Eskilstuna. År 1959 beslöt Sveriges skrädderiarbetsgivares centralförening och Skräddarmästarnas riksförbund vid en kongress i Linköping att gå samman och bilda en riksorganisation, Sveriges skrädderiidkareförbund. Delvis på grund av sammanslagningen men också i anledning av yrkeskårens numerära tillbakagång beslöt Eskilstuna skrädderiidkareförening att upplösas och uppgå i Eskilstuna med omnejd skräddaremästareförening (se dess arkiv) för att bilda en arbetsgivaresektion tillsammans med övriga utövare av sömnadsyrket. Föreningen avhöll sitt sista sammanträde den 24 maj 1960. En av dess aktivaste medlemmar hade varit skräddaremästare Sven Weiborn. Se Weiborns Civil- & Uniformsskrädderi AB:s arkiv.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar