Arkivbildare: ESKILSTUNA KANALBOLAG

Grunduppgifter

ESKILSTUNA KANALBOLAG
195
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING "Under Julhelgen 1852 och 1853 vid en samling af Herrar uti ett gladt lag på Thunafors, började man samtalsvis tala om en Kanals anläggande emillan Eskilstuna och Mälaren, hvilket samtals ämne öfvergick till ganska liflig diskution som jag åhörde och deltog uti. Omkring 14 dagar derefter öfverenskom Handl. Herr A. Biljer och jag om att under mitt vistande uti Örebro i Februari månad som ombud för Eskilstuna stad öfvervara sammanträdet rörande Hjelmarens sänkning, medsamma förfråga mig hos Herr Major Olivercrona om kanalförslaget angående undersökningskostnaden, och sedan jag fått medela Herr Majoren mina tankar härom och på kartan utpekat vägen vi önskade få den samma anlagd svarade Herr Majoren att det kostade 500 Rd. Banco, och kort derefter verkstäldes den uti närslutne tidningen gjorde inbjuningen till allmänheten, som bevistades af omkring 50 Personer. Eskilstuna och Ståhlfors den 10 Mars 1853." Ovanstående skrivelse , undertecknad av fabrikör L F Ståhlberg, är den äldsta handlingen i Eskilstuna Kanalbolags arkiv. Samlingen av glada herrar på Thunafors ledde så småningom till att bolaget bildades den 28 mars 1855. Några månader senare, närmare bestämt den 8 maj 1855 fastställde konungen en uppgjord plan och kostnadsförslag för kanalen, och arbetet påbörjades redan den 16 juli samma år. Den 27 juli 1860 var kanalen färdig att öppnas för trafik. Arbetet planlades av major C A Olivercrona och för byggnationen svarade löjtnant C A Grafström med biträde av slussbyggmästare S Stavsing och med kapten J H Laurent som arbetschef. Vid arbetets början vidtog en långvarig prosess med ägarna till marken, genom vilken kanalen skulle gå. Expropriation måste delvis äga rum och en särskild värderingsnämnd måste tillsättas. Först genom rådhusrättens dom den 9 november 1857 fick bolaget övertaga jord och mark till en sammanlagd areal av cirka 28 tunnland. År 1898 uppdelades segelleden i Eskilstuna övre och nedre kanal; den övre med Eskilstuna sluss och i staden liggande kaj och den nedre med kanalleden Torshälla-Mälaren med i Torshälla befintliga två slussar. I enlighet med lagen om aktiebolag av den 28 juni 1895 bildades den 14 juni 1898 Eskilstuna nedre kanalaktiebolag (se dess arkiv), att räknas från den 31 december 1897, och detta bolag inköpte kanalen för ett pris av 205.606 kronor. Eskilstuna kanalbolag hade upphört men levde fortfarande vidare. Källor: Protokoll samt protokolls- och domstolshandlingar.

Placering

17

Länkar

Det finns inga länkar