Arkivbildare: ODLARENS EGNAHEMSFÖRENING

Grunduppgifter

ODLARENS EGNAHEMSFÖRENING
151
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Omkring sekelskiftet började man mer och mer uppmärksamma arbetarefamiljernas miljö. Ohälsosamma arbetsmiljöer i kombination med trånga bostäder fick sjukdomar såsom tbc att sprida sig lätt. Man började nu få upp ögonen för möjligheten att skaffa sig ett eget hem, kanske med en liten tillhörande trädgårdstäppa. År 1907 startade redaktören vid Eskilstuna-Kuriren, Alfred Edling, föreningen Hem och Jord för att hjälpa familjer utan eget sparmedel att få statliga lån till egnahemsbyggande. Se dess arkiv. Omkring midsommartid år 1908 fick Edling reda på att 150 (senare 250) tunnland mark skulle säljas av fastighetsbolaget Kvinnersta-Gredby. Edling kallade till sig lantbrukaren Carl Peterson från Ugglehult, Småland, för att undersöka marken, som sades bestå mest av mossar och moras. Ugglehultsbonden var en stor inspirationskälla för redaktör Edling, och eftersom Peterson förespråkade torv till bränsle, istället för ved, så var den torvrika marken de nu undersökte extra intressant. Undersökningarna lovade gott, och den 24 juni 1908 sammankallade Edling ett antal intressenter, varav 11 stycken kom att närvara vid mötet och bli de första medlemmarna i Föreningen Odlaren. Föreningens mål var, enligt stadgarna, bl a att skaffa jord till egna hem samt torv för bränning till de egna medlemmarna. År 1910 fanns 16 egnahem på plats i området, som kommit att kallas Odlaren. Den 27 oktober 1918 beslöt man att låta Odlarens Fastighetsägareförening gå upp i Föreningen Odlaren. (Fastighetsföreningens historia går dock tyvärr inte att få fram av de få handlingar som finns bevarade.) Med åren kom Föreningen Odlarens verksamhet att minska, och man beslutade om likvidation år 1925. År 1955 vaknade dock åter intresset för en förening och man bildade då Odlarens Egnahemsförening. Inte förrän nu genomfördes likvidationen av Föreningen Odlaren, och den nya föreningen kom i praktiken att bli en fortsättning på den gamla. Egnahemsföreningen har på senare tid verkat aktivt inom en rad områden. Bland annat medverkade man till att området fick ett kommunnalt vatten- och avloppssystem. Källor: Skriften Odlaren av Gunilla Carlsson (särtryck ur Eskilstuna Muséers årsbok 1981-1982), protokollshandlingar och stadgar för Föreningen Odlaren, Odlarens Egnahemsförening samt Odlarens Fastighetsägareförening. Se även: Bror-Erik Ohlssons, Egen härd är guld värd. 2004 sid 122-152 Handlingarna har ordnats och förtecknats i augusti 1996 av Lena Bohlander. Tilläggsleverans (nr29/2005) har inordnats i november 2005 av Bror-Erik Ohlsson

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar