Arkivbildare: AB BOLINDER-MUNKTELLS PENSIONSSTIFTELSE

Grunduppgifter

AB BOLINDER-MUNKTELLS PENSIONSSTIFTELSE
866
1937 - 1968
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
AB BOLINDER-MUNKTELLS PENSIONSSTIFTELSE AB Bolinder-Munktells pensionsstiftelse bildades i slutet av år 1937, som ett resultat av ny lagstiftning för aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser. Själva verksamheten kom igång under år 1938. Syftet var att "åt personer, som varit eller äro anställda hos A/B Bolinder-Munktell, nedan kallat bolaget, och som enligt beslut av bolagets styrelse skola komma i åtnjutande av pension, bereda sådan med belopp, som av bolaget beslutats." Stiftelsen fungerade som en s k reversstiftelse. Förutom AB Bolinder-Munktells pensionsstiftelse fanns i bolaget också AB Bolinder-Munktells pensionsstiftelse PRI (för tjänstemän och arbetsledare, bildad år 1961 efter nya pensionsregler). Genom fusionen med Arvika-Thermaenius AB år 1965 tillkom Pensionsstiftelsen för anställda vid Arvika-Thermaenius AB med dotterbolag och Arvika-Thermaenius AB:s pensionsstiftelse PRI. Dessa uppgick efter fusionen i AB Bolinder-Munktells pensionsstiftelse repektive AB Bolinder-Munktells pensionsstiftelse PRI. Handlingar från samtliga tre nämnda stiftelser finns här i AB Bolinder-Munktells pensionsstiftelses arkiv. Den 1 mars 1968 infördes i Sverige en ny lag om tryggandet av pensionsutfästelser. De nya nationella pensionsreglerna resulterade i att AB Bolinder-Munktells pensionsstiftelser upplöstes.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar