Arkivbildare: ESKILSTUNA HANTVERKS- OCH INDUSTRIFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA HANTVERKS- OCH INDUSTRIFÖRENING
579
1896 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Eskilstuna hantverks- och industriförening bildades den 2 mars 1896 på initiativ av skräddare-mästaren Carl Erikson. Denne hade också tagit initiativet till ett hantverksdistrikt (år 1898), som dock fick föga livskraft. Mer framgångsrik blev det av Eskilstunaföreningen initierade Söderman-lands läns hantverksdistrikt år 1922. Se dess arkiv. Eskilstuna hantverk- och industiförening anslöt sig till centralorganistationen (SHO) när den kom till år 1903 (nu med namnet Sveriges hantverks- och industriorganisation, SHIO). En sidoordnad verksamhet har Eskilstuna fabrikantkrets. Se dess arkiv. År 1941 bildades Eskilstuna hantverks-ungdoms gille och två år senare tillkom en damklubb. De redovisas i särskilda arkivförteck-ningar. En stor händelse var utställningen eller Eskilstuna Expo 1946. Se särskild förteckning. År 1950 införde föreningen en ny tradition i form av gesäll- och familjefester, som blev mycket uppskattade. År 1959 deltog föreningen vid firandet av Eskilstunas 300-årsdag genom egen mon-ter och under egen fana. En film om Eskilstuna under 1920- till 40-talet överlämnades i jubi-leumsgåva från föreningen till staden. År 1966 inköps en egen fastighet i hörnet Djurgårdsvägen-Ruddammsgatan. För att förvalta fastigheten instiftas en fastighetsstiftelse. År 1977 skedde ett samgående mellan Eskilstuna Hantverks- och Industriförening och Eskilstuna Fabrikantkrets. Sammanslagningen innebar ett historiskt ögonblick då den gjorde slut på många års osämja föreningarna emellan. Som en följd av förändringar på riksplanet, i syfte bredda verk-samheten och locka nya grupper, ändrades föreningens namn 1986 till Företagarna i Eskilstuna. Under 1990-talet kunde man se en ökning i medlemsantalet i föreningen, som under denna tid var engagerad i bl a Svealandsbanans och E 20:s uppbyggnad. Källor Gustav Appelkvist (red.), Eskilstuna hantverks- och industriförening. Minnesskrift vid femtioårs-jubileet den 2 mars 1946. Eskilstuna 1946. 100 år 1896-1996: en jubileumsskrift från Företagarna i Eskilstuna. Eskilstuna, 1996

Placering

55

Länkar

Det finns inga länkar