Arkivbildare: AB NORD-FLYG

Grunduppgifter

AB NORD-FLYG
698
1952 -
Kjula
  • 048406000 Kjula församling
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 698 AB NORD-FLYG Den 7 juni 1952 bildades aktiebolaget Nord-Flyg av ingenjör Ulf Dahlquist, verkmästare Karl Hugo Karlsson samt urmakaremästare Carl Adolf Mohlin. Aktiekapitalet uppgick till 30 000 kronor fördelade på 300 aktier där Dahlquist och Karlsson ägde 149 aktier vardera medan Mohlin innehade två. Två flygplan ägdes gemensamt av de två största aktieägarna. Verksamheten var förlagd till Ekeby flygfält i Eskilstuna och omfattade under de första åren reklam-, foto- och rundflyg samt uthyrningsverksamhet. Man arbetade dessutom med reparationer av flygplan och tillverkning av flygmaterial och bedrev också skolflyg, dvs övningsflyg för flygcertifikat. I slutet av femtiotalet ersattes Ulf Dahlquist av agronom K Å Svensson då denne blev styrelseledamot. År 1955 inleddes ett nytt skede i företagets historia då man i januari erhöll tillstånd från Kungliga Luftfartsstyrelsen att bedriva taxiflyg. År 1960 gavs klartecken för instrumentflyg vilket innebar att man inte längre var beroende av klart väder och dagsljus vid flygning. Taxiflyget och kraftledningsinspektionerna, som startade 1958, utgjorde huvuddelen av verksamheten. Gods och personer flögs på uppdrag av olika företag, bl a hade AB Bolinder-Munktell ett plan för egen räkning, medan kraftledningar kontrollerades på uppdrag av Vattenfall. För ledningsinspektionerna började man också från 1968 att använda helikoptrar. Företaget växte fort och tvingades att flytta sin verksamhet från Ekeby flygfält till den tidigare militärflygplatsen i Kjula 1967. Här fanns den tekniska utrustning, asfalterade banor och fasta landningsljus som saknades i Ekeby. Eskilstuna stad bidrog med pengar för att anpassa flygfältet till en civil flygplats. Ganska snart lades planer fram på att få ett reguljärt inrikesflyg till Eskilstuna och diskussioner fördes mellan Eskilstuna stad och AB Linjeflyg i Stockholm. I januari 1969 invigdes Eskilstuna flygplats och linjen Stockholm - Eskilstuna - Jönköping - Malmö öppnades. Redan efter något år framgick att flygplatsen hade problem. Passagerartillströmningen var inte alls så stor som man hade väntat och det stod alltmer klart att Eskilstunas behov av en flyglinje inte alls var så stor som man hade trott. Flyglinjens tur ändrades till att gå över Norrköping och Göteborg men inte heller detta lyckades utan Linjeflygs verksamhet lades helt ned i april 1971. Under 1970- och 80-talen utvecklades AB Nord-Flyg verksamhet mer och mer mot taxiflygning men när flera av de stora eskilstunaföretagen började förlägga sin verksamhet utomlands och på andra orter innebar detta att en stor del av kunderna försvann. År 1980 gjordes försök med nya linjer till Arlanda och Bromma men inte heller denna gång slog försöken väl ut. Företagets utveckling fortsatte 1984 med inköpet av ett jetplan - "The Spirit of Eskilstuna" - med vilket man kunde erbjuda flygturer till städer som Rom och London. K H Karlsson drev företaget till 1977 då Lasse Brandell och Ulf Darenius gick in som delägare. År 1980 köpte man loss företaget. 1987/88 organiserades verksamheten inom företaget om och skötseln av flygplatsen lades över i ett nybildat dotterbolag, NFZ-Flyg AB. Spirit of Eskilstuna AB ombildades till ett nytt bolag - Nord-Flyg Helikopter AB. Samma år som kraftledningsinspektionerna upphörde, 1989, köpte Nord-Flyg Basair, ett västeråsföretag. Som en följd av kuwaitkriget och stigande oljepriser tappade man hälften av företagets omsättning och all taxiverksamhet lades över i Basair. År 1993 försattes västeråsföretaget i konkurs. Den helikopterverksamhet man haft försvann samma år sedan två anställda lämnat företaget och tagit med sig kunderna. Taxiflyget utgör numera en liten del av verksamheten. Istället arbetar man med framför allt med tidningsfrakter men också med postfrakter och frakt av reservdelar för Saabs räkning. Företaget är med i en sammanslutning av tre transportföretag - Nyköpings Transport & Distribution AB, Godstransporten AB och NTD Air Cargo som till hälften ägs av AB Nord-Flyg. Arkivet: Från 1987 lades räkenskapsåret om från kalenderår till brutet år då man ville ha samma räkenskapsår som dotterbolaget NFZ-Flyg AB. Därför sträcker sig räkenskapsåret från januari 1987 till sista juni 1988. B-seriens utgående handlingar och brev återfinns i korrespondensserien. Särskilda årsberättelser saknas, se istället räkenskapernas årsredovisningar. För F-seriens ämnesordnade handlingar gäller att sådana även kan återfinnas bland korrespondensen. Fotografier finns fortfarande hos AB Nord-Flyg men håller på att scannas för att under hösten 2003 levereras till Företagsarkivet. Register över dessa har bifogats arkivförteckningen. Arkivhandlingarna lämnades av Birgitta Darenius den 6 december 2002 och ordnades och förtecknades under april-maj 2003 av arkivarie Marlene Arnell. Ytterligare leveranser har inkommit under år 2005 samt i början av år 2006. Dessa handlingar förtecknades hösten 2007 av Helena Karlsson.

Placering

114

Länkar

Det finns inga länkar