Arkivbildare: SMIDESLABORATORIET

Grunduppgifter

SMIDESLABORATORIET
369
1956 - 1970
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Smidningen dom produktionsmetod är urgammal. För produktion av halvfabrikat i form av stång, tråd, band, plåt och rör har den nästan helt ersatts av valsning. För mass- produktion av maskindelar har "sänksmidning" fått ökande betydelse, först inom vapenindustrin, senare inom bil- och flygindustrierna m. m. Verkstadsindustrins stigande kvalitetskrav jämte skärpta krav på ekonomisk lönsamhet har skapat ett behov av forskning för att främja utvecklingen av smidesmetoder och utrustning så att jämnare och högre kvalitet erhålles och lönsamheten förbättras. För att arbeta för detta mål bildades år 1953 smidesavdelningen inom Sveriges Mekan- förbund. Mekanförbundets Smidesavdelning flyttade till Eskilstuna i juli 1956. där lokaler upplåtits av Högre Tekniska Läroverket i den då nyss byggda läroverksbyggnaden. Arrangemanget var resultat av ett samarbete mellan Mekanförbundet å ena sidan samt statliga och kommunala organ å andra sidan (HTL, KÖY, Eskilstuna stad). För ombyggnad av lokalerna anslog stadsfullmäktige sammanlagt ca 65.000:- kronor och för anskaffning av sådana maskiner och viss annan utrustning som bedömdes nödvändig för att möjliggöra undervisning i laboratoriet anslog HTL ca 70.000:- kronor. Inventarier som enbart används för forskning samt för den dagliga verksamheten använda verktyg och instrument m. m. bekostas helt av Mekanförbundet jämte den för driften erforderliga personalen. Laboratoriet togs i bruk i början av år 1958. Smideslaboratoriet i Eskilstuna var i drift i fulla tolv år. Genom beslut av IVF-styrelsen den 8 januari 1970 skall laboratoriet läggas ned till den 1 april 1970. (IVF = Institutet för Verstadsteknisk Forskning.)

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar