Arkivbildare: BLACKSTA NR 2 GÅRDSARKIV I KJULA SOCKEN

Grunduppgifter

BLACKSTA NR 2 GÅRDSARKIV I KJULA SOCKEN
840
  • 048406000 Kjula församling
H I S T O R I K XX\ YY\ ZZ\ BLACKSTA NR 2 I KJULA SOCKEN Ett gårdsarkiv berättar Arkivfynd i en gammal trälåda. I vår gårdsinventering hösten 2007 gjorde vi ett veritabelt fynd. Från Kjula socken kom ett enkätsvar från ägaren till Blacksta nr 2, en gård som har sina ägor alldeles mitt emot Kjula baptistkyrka, där skrivarverkstaden brukar hålla till. Hemmansägaren Billy Smith hade fått en gammal trälåda av sin syster, som kommit på besök. Hur hon kommit över den, förtäljer inte historien. Alltnog, nu var den i Billy Smiths och hans maka Violas händer. På min förfrågan tog han med sig trälådan till vårt möte i baptistkyrkan. Det var spännande att öppna den. Där låg två stora rullar med dokument. I ett särskilt fack fanns några fotografier. Jag lämnade igen trälådan men behöll dokumenten, som jag lade in i Företagsarkivet. Sedan började arbetet. Ordnings- och förteckningsarbetet tar vid Först gällde det att släta ut alla handlingar. Därefter sorterade jag papperna i två högar. Den ena handlade om 3/8 mantal Blacksta nr 2 med Åsen. Den andra omfattade torp, utmarker av olika slag, vi kan säga Blacksta gårdsägares besittningar. En viss sammanblandning hade dock skett. Nästa steg: Dokumenten sorterades i tidsföljd i var sin bunt, varefter de omgavs med fascikelomslag och lades i var sin arkivkartong. Nästa steg: Nu skulle dokumenten identifieras och förtecknas. Början togs med volym nr 1: Handlingar rörande Blacksta nr 2 1788-1929, totalt 75 numrerade dokument. Till detta kom ett antal kvittenser, som lades i ett särskilt fascikelomslag. Därefter kom volym nr 2: Handlingar rörande ägorna utanför Blacksta 1824-1929, nämligen Hedstånga, Hjältesta, Åsen nr 1 och nr 2 i Kjula socken, Bergatorp i Ärla socken, Ostra nr 3 i Sundby socken, Vallby, Ånsöga och Ärsta i Klosters socken. Blacksta gårds ägare under hundra år I det äldsta dokumentet - från 1788 - läser vi att bonden Pehr Pehrsson i Blacksta postgårdshemman sålde en ängsmark, Gubbstycket benämnd, till brodern, skomakaremästaren Johan Carlberg i Blacksta. Efter skomakarens död uppstod en tvist mellan Pehr Pehrsson och broderns änka och barn. Slutet blev att Pehrsson köpte Blacksta kronoskattehemman med Åsen av brorsbarnen år 1824. Sex år senare sålde han gården till en adelsman och officer, löjtnanten Johan Bergenstierna. Hans gårdsinnehav varade i 27 år. Då säljer Bergenstierna gården till kronofjärdingsmannen Eric Ersson från Ostra i Sundby socken. Köpekontrakt upprättas, lagfart sökes och fastebrev på köpet erhåller den nye ägaren den 29 oktober 1857. I det följande kommer nästan samtliga handlingar att röra denne man. Kammarkollegiet slog fast den 8 december 1863, att ovannämnda post/gårds/hemmanet Blacksta hade upphört med sin postföringsskyldighet år 1862, vidare att roteringsvakansavgift skulle erläggas. Låt oss förklara några ord. Skattehemman var jordbruksfastighet som en bonde ägde och betalade sin skatt för. Under en period på framför allt 1600- och 1700-talen markerade staten sin överhöghet med att benämna de självägande böndernas jordbruksfastighet krono/skatte/ hemman. För en smidig postgång i riket utkom år 1636 en förordning, varigenom vissa kronohemman indelades för att svara för postbefordran på landsbygden. Denna s.k. posthemmansskjutsen drogs in år 1862 för Blackstas vidkommande men 1870 för landet i övrigt. Rotering kallades den typ av skattläggning som lades ut för vissa uppdrag på befolkningen, i detta fall postbefordran. Varje gård, som omfattades av detta uppdrag kallades rote. När nu Blacksta drogs in som posthemman och blev fri från ansvaret, skulle bonden i stället erlägga en vakansavgift. Eric Ersson (Erik Eriksson) var en driftig man. Han intecknar, han sätter sig i skuld men lyckas tydligen hela tiden inte bara reda ut affärerna utan dessutom utvidga sitt territorium högst betydligt. Som exempel kan nämnas köpet av 5/32 mantal Hedstånga kronoskattehemman år 1873 för 4.050 kronor och förvärvet av 1/16 mantal Hjältesta nr 1 kronoskattehemman år 1890 för 4.200 kronor. På julaftonen 1882 dog Eric Erssons far, fördelsmannen Erik Larsson i Ostra. En bouppteckning finns bland handlingarna efter honom. År 1895 arrenderar Eric Ersson ut gården till sonen Erik Alfred Eriksson. Nio år senare eller den 20 december 1904 dör Erics hustru, Maria Olsdotter och en bouppteckning finns efter henne. Fem år senare eller den 10 april 1909 avlider hemmansägaren Eric Ersson. Arvskifte kom till stånd den 21 juli 1909. Erik Adolf var äldsta sonen och ville naturligtvis behålla innehavet av Blacksta nr 2 m.m., som han dittills arrenderat. I bouppteckningen efter fadern framgår att denne hade ägt Blacksta nr 2, torpen Åsen nr 1 och Åsen nr 2, Hedstånga nr 1 (5/32 mtl) och Hjältesta nr 1 (3/16 mtl), allt i Kjula socken, samt Bergatorp nr 1 (1/8 mtl) i Ärla socken. Alltsammans var värderat till 44.000 kronor. Erik Alfred hade en bror och tre systrar att skifta arvet med. Han tog kontakt med Rekarne sparbank och utverkade lån, så att han kunde lösa ut syskonen. Köpebrev upprättades och lagfart begärdes. Året var 1910. År 1911 tecknar han en försäkring hos brandstodsbolaget för alla byggnader på Blacksta nr 2. Vi finner av brandstodshandlingen att boningshuset var av timmer, hade tegeltak och en höjd av 3,5 meter till taknocken och en yta på 16,5 x 8,9 m, dvs. 146,85 kvm. Till gården hörde dessutom 1) spannmåls- och visthusbodar, 2) bod i norr, 3) stall, vedbod och vagnshus, 4) ladugård, svinhus och vagnshus, 5) loge, 6) vagnshus vidbyggt logen, 7) tvättstuga, 8) källare med överbyggnad, 9) hemlighus och 10) ladugård på ägorna. Av de fortsatta handlingarna framgår, att han fick ersättning, när en kraftledning drogs över hans egendom 1916. I juni 1921 besiktade länsskogvaktaren skog inför avverkning. Året därpå, den 4 mars 1922, avled Erik Adolf Erikssons hustru, Carolina Pettersson. Hon hade fött två söner och två döttrar åt honom. Vem skulle övertaga gården Blacksta nr 2? Svar: den yngsta dottern, Elsa Maria, och hennes make, Axel Andersson. Enligt ett köpekontrakt, dat. den 27 december 1929, sålde E.A.Eriksson Blacksta nr 2 för 27.000 kronor till dem. Billy Smith meddelar, att en dotter Viola till de nya ägarna övertog småningom gården och Viola är hans maka! Så har Billys meddelade uppgift om Viola knutit Blacksta gårds historia ihop med nutiden. Vi har sett hur fyra generationer med början av Eric Ersson inom samma släkt har besuttit Blacksta gård nr 2. Bror-Erik Ohlsson à

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar