Arkivbildare: ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR AB (JERNBOLAGET) DIREKTÖR JOHAN SVENGRENS ARKIV

Grunduppgifter

ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR AB (JERNBOLAGET) DIREKTÖR JOHAN SVENGRENS ARKIV
374
ESKILSTUNA
  • - - ---
I N L E D N I N G. Johan Svengren föddes på Smedstorp i Berga församling, Skaraborgs län, den 4 november 1818 som son till bonden Sven Johansson och hans hustru Maria Jonsdotter. ("Svengren" kommer sålunda av fadersnamnet "Sven".) Genom sidenfabrikören, numera kommerserådet, C J Schönherrs förmedling fick han anställning hos Christopher Zetterberg, vilken befattning han tillträdde i maj 1836. Två år senare blev Svengren föreståndare för Zetterbergs smideshandel, vilken post han behöll intill Zetterbergs död. Efter sistnämndes bortgång inleddes underhandlingar med sterbhusets utredningsman om Svengrens övertagande av Zetterbergs smides- handel, smidesfabrikation och fabriksinventarier. Förhandlingarna ledde till att Johan Svengren den 1 januari 1853 övertog alltsammans jämte gårdarna nr 148 och 176 för 72.640 rdr rmt (riksdaler riksmynt). Fabrikspersonalen omfattade 57 personer. På grund av att Svengren ägde ett alltför litet driftkapital ombildades affären efter några år till ett aktiebolag. Vid denna tid uppgick den årliga smidestillverkningen till ett värde av c:a 50.000 rdr rmt och försäljningen av smiden till ungefär 220.000 rdr rmt. Med anledning av de vidsträkta sympatier Svengren ägde landet runt var aktiekapitalet snart fulltecknat, och på sådant sätt kom 1868 till stånd Eskilstuna Jernmanufaktur AB med ett aktiekapital av 200.000 kronor. Detta bolag skulle enligt stiftelsurkunden "utöva fabriksrörelse för tillverkning av järn- och stålmanufaktur samt idka handel med smidesprodukter och rudimaterier för järnförädling". Den 24 mars 1868 höll det nybildade bolaget sin konstituerande bolagsstämma, valde interimsstyrelse och antog ett uppgjort förslag till bolagsordning. Verksamheten skulle om möjligt börja den 1 september samma år. Den 20 september överlämnades såväl smidesaffären som fabriksrörelsen jämte alla inventarier till bolaget. I Jernbolagets första styrelse satt handlanden Johan Svengren såsom verkställande direktör, vidare fabrikören Lars Fredrik Stålberg, rådmannen H Dahlberg, bankkamreraren C A Ström, fabrikören C O Öberg med fabrikörerna Johan Walen och C E Stenman som Suppleanter. Den 31 december 1878 nedlade Johan Svengren sin befattning som verkställande direktör men kvarstod i styrelsen intill sin död. Han innehade många uppdrag i samhället, var bl a: ledamot i styrelsen för Eskilstuna Nedre Kanalaktiebolag, (kassör 1855-1860), ledamot i stadens äldsta och första ordförande i Eskilstunas stadsfullmäktige, 1863-1866. Han avled i Eskilstuna den 22 februari 1905. Se även: Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s (Jernbolagets) arkiv.

Placering

56

Länkar

Det finns inga länkar