Arkivbildare: AB PUNKER

Grunduppgifter

AB PUNKER
335
ESKILSTUNA
  • 128500011 Eslövs stad 1863-1970
I N L E D N I N G. Bolaget bildades den 4 maj 1940 av stiftarna direktör Hugo Lindeberg, doktor Johan Castenfors, bankkassör J. H. Magnusson, förman Axel E. Andersson och direktör John Claeson. Den sistnämnde - en energisk affärsman - bildade och inköpte ett flertal industrier och företag på olika platser i landet. Samtliga firmors administration sköttes från Eskilstuna. I ett meddelande daterat den 17 december 1940, skickat till länsstyrelsen angående värdesättning av det nybildade bolagets aktier, framgår det att "avsikten med bolaget var att bereda sysselsättning för en del äldre arbetare". Det var arbetare från Eskilstuna Separator man här syftade på. Dessa arbetare hade bildat "Garanti- föreningen Nattugglan upa", en förening som kom att bli delägare i AB Punker. I Styrelseprotokollet från den 8 september 1941 framgår det nämligen att Punkers styrelse - "för att hjälpa föreningen Nattugglan" - beslöt att låna föreningen 50 000 kronor. Hela beloppet investerades i AB Punker. Verksamheten gick ut på "att idka tillverkning och försäljning av diverse maskiner och apparater samt övriga fabriksalster, som bolaget kan finna lämpliga, ävensom att köpa, sälja och förvalta fast egendom". I ett PM från styrelsen, daterat den 18 juni 1940, meddelades följande: "Bolaget har som hufvudtillverkning spritgaskök Punker och ett fotogenkök baserat på kulprincipen. Spritgasköket säljes i Sverige af AB Svensk Sprit, som placerat beställningar för ca Kronor 200 000:-. Exporten af såväl sprit- som fotogenkök kommer däremot vårt bolag att sköta själf och därvid träda i förbindelse med Eskilstuna Separators agenter inom olika länder." (Eskilstuna Separators aktieägare var bl. a Lindeberg och Claeson.) Rörelsen var förlagd till Gränsgatan 9 i kvarteret Nattugglan, närmare bestämt i Eskilstuna Separators lokaler vilka ägdes av AB Brifabriken, ett dottebolag till AB Punker. Meningen var att Punker så småningom skulle köpa in Brifabrikens aktier och därmed bli ägare till fastigheten. Under krigsåren köpte den svenska armén spritkaminer av AB Punker och tillverkningen var därmed säkrad under en tid. Fram till mitten av 1950-talet var antalet anställda omkring 100 personer, men 1956 sjönk antalet till ca 25 anställda. I en deklarationshandling från 1956 står följande: "Vår rörelse har under året nedskurits högst betydligt, så att arbetarantalet numera endast är omkring 25 man mot tidigare under åren 75 á 100 st. Rörelsen kommer ytterligare att minskas under pågående år, då vissa tillverkningar ej kunna bedrivas lönsamt utan endast med förlust." - År 1960 lät AB Punker ett annat företag hyra in sig i bolagets lokaler för att sköta tillverkningen av Punkers gasolkök. Hyresgästen avled emellertid året därpå och AB Punker tvingades återuppta tillverkningen som därefter bedrevs i allt mindre omfattning. Enligt Patent- och Registreringsverket upplöstes Aktiebolaget Punker den 25 oktober 1979. Aktiebolaget Punker gick i konkurs 1976.

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar