Arkivbildare: NYA AB SVEAVERKEN

Grunduppgifter

NYA AB SVEAVERKEN
Se historik.
388
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G I november 1911 bildades Eskilstuna Maskin- och Reparationsverkstad, Brunnkvist & Co. Chef för det nybildade företaget var G. M. Brunnkvist. Den första egna artikeln blev gröpkvarnar som såldes under namnet Fortuna. Tillverkningen utökades senare med cirkelsågverk och kapsågar. In i firman trädde snart Peter Ekman, först i egenskap av bokhållare men från 1914 även som delägare. Detta år ombildades rörelsen till AB Ekman & Brunnkvist. Firmans största återförsäljare skulle snart komma att bli Gustaf Widéns Maskinaffär i Eskilstuna. Denna rörelse hade startats 1915, men Gustaf Widén själv hade även dessförinnan sysslat med återförsäljning. Redan 1913 blev han största återförsäljaren i området av den s k sveakvarnen. Widén blev en viktig person också för utvecklingen inom AB Ekman & Brunnkvist. Det gick till en början bra för AB Ekman & Brunnkvist. Ekman var nöjd och ville expandera. Med honom som största aktieägare bildades därför 1917 AB Sveaverken i Stockholm. Det nya bolaget övertog verksamheten i AB Ekman & Brunnkvist, med tillverkning och försäljning av lantbruksmaskiner och -redskap som huvuduppgifter. Gustaf Widén ägde också aktier i den nya firman och bidrog med initiativ till en breddning av sortimentet. Huvudkontoret låg i Stockholm medan huvudfabriken förlades till Eskilstuna och en filial till Kolbäck. Det visade sig emellertid att Ekman tagit sig vatten över huvudet. Firman gick dåligt och 1919 flyttades all verksamhet till-baka Eskilstuna. Koncentrationen till Eskilstuna tillsammans med breddningen av sortimentet räckte dock inte för att rädda bolaget. År 1925 begärde sig AB Sveaverken i konkurs. En nybildning skedde redan sommaren 1925, då AB Nya Sveaverken bildades, nu med Gustaf Widén som en av förgrunds-gestalterna. Han drev nu det nya bolaget sida vid sida med sin maskinaffär. Nya produkter började under hans ledning tillverkas i fabriken, för att sedan säljas via hans maskinaffär. Halm-fläktar, sveakvarnar, cirkelsågverk och kapsågar fick snart sällskap av tröskverk och höfläktar liksom under 1930-talet av krossar. År 1947 lades tröskverkstillverkningen ned. Istället upptogs från 1953 skördetröskor i sortimen-tet. År 1958 skrevs köpekontrakt med Eskisltuna Jernmanufaktur AB (Jernbolaget) om fabriken Rosenfors i Skogstorp. I och med utflyttningen till Rosenfors ändrades firmanamnet till Svea-verken AB. Samma år beslöts om nedläggning av Gustaf Widéns Maskinaffär. År 1962 startades export till Norge, Danmark och Finland. Senare under 60-talet tillkom Tysk-land, Österrike och England. Allteftersom tillverkningen av torkfläktar och transportskruven blev allt mer dominerande lades de gamla produkterna ned. Stallventilationen kom till och utgjorde snart en tredjedel av omsättningen. År 1964 gjordes tillbyggnad i Rosenfors fabriker. År 1967 köptes den första spiralvalsmaskinen för framställning av skruvspiralen. Den krävde ytterligare en tillbyggnad. År 1969 dog Gustaf Widén. Han var då 85 år och hade aktivt deltagit i arbetet fram till 75 års ålder. År 1971 och 1974 skedde ytterligare nya tillbyggnader på fabriksområdet. Inom stallventilations-området hade tekniken förfinats. År 1973 togs utvecklingen och produktionen av elektroniska styrapparater över i egen regi. För det ändamålet bildades ett nytt bolag, Wideltron AB. År 1991 gick Wideltron AB och Sveaverken AB i konkurs. Efter ombildning heter företaget åter Sveaverken AB. Numera är bolaget lokaliserat till Katrineholm. TILLVERKNING: Historiskt har företaget tillverkat tröskverk, sammälds- och gröpkvarnar, hö- och kärvfläktar, halm- och bossfläktar, sug- och blåsfläktar, cirkelsågverk, enkla kantverk, balans- och ved-kapsågar. Idag är det krossar, kvarnar, fodervagnar, gödselpumpar, grisboxar, ventilationsutrust-ning, skruvar, hoar, krubbor, mjölkningsutrustning m m som finns i sortimentet. Källor Sveaverken AB www.sveaverken.se Sveaverken 75 år 1911-1986. Ett Familjeföretags historia. Leverans Handlingar avlämnades i juni 1998 av Lars Andersson. Arkivet har finordnats och förtecknats av Gun-Britt Pettersson. En ny leverans gjordes 2005, då Carina Lindström inlämnade handlingar från Sveaverken AB, AB Vipan samt Eskilstuna Ridhus AB. Dessa ordnades och förtecknades 2006 av f d stadsarki-varie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

457

Länkar

Det finns inga länkar