Arkivbildare: ESKILSTUNA FRISTADS OCH GESÄLLERS SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSA

Grunduppgifter

ESKILSTUNA FRISTADS OCH GESÄLLERS SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSA
391
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G I den bevarade medlemskatalogen står följande: "Eskilstuna Fristads Gesällers Sjuk- och Begrafnings-Cassa bildades den 31 december 1785 af Mästaren Mårten Magdeloo, hvarom en i Lådan förvarad urkund närmare handlar, och hvilken tillika på ett, fastän otydligt sätt, redogör för räkenskaperne till slutet af Juni 1829. Grundfonden utgjorde först omformade dag Femtiofyra (54) Daler kopparmynt, och behållning den 23 Juni 1829 Femhundrade sextiofem (565) Rdr 17 sk. 6 rst. Banco. De första Låd-Gesällerne voro Anders Liewenthal och Nils Gustaf Kihl." Den nämnda lådan förvaras hos Eskilstuna museer. Kassan kom till elva år efter mästarnas. Se Manufakturisternas i Eskilstuna sjuk- och begravningskassas arkiv. Arkivhandlingen har överlämnats av kulturförvaltningen i Eskilstuna.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar