Arkivbildare: VARNÄSFÖRETAGEN AB BRÖDERNA SÖDERBERGS METALLGJUTERI

Grunduppgifter

VARNÄSFÖRETAGEN AB BRÖDERNA SÖDERBERGS METALLGJUTERI
Företaget startade 1905 som Axel Söderbergs Gjuteri. År 1916 ändrades namnet till Bröderna Söderbergs Metallgjuteri. Sedan 1970-talet äger Varnäsföretagen AB företaget.
766
1905 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 766 VARNÄSFÖRETAGEN AB BRÖDERNA SÖDERBERGS METALLGJUTERI Den 9 maj 1905 grundade Axel Söderberg (1866-1913) sitt gjuteri i en lokal i Snopptorp, Eskilstuna. Axel växte upp i Stockholm, där faderns död hade lett honom in på gjutarbanan. Pojkens förmyndare var nämligen gjuteriingenjör och satte snart Axel i lära i ett gjuteri på Kungsholmen i Stockholm. Gjuteriyrket visade sig passa Axel bra. Han åkte bl a till Amerika för att förkovra sig. Åtta år senare och mängder av erfarenheter rikare kom han så hem till Sverige. Nu var han redo att starta sitt eget gjuteri för tillverkning i bl a aluminium. Den lilla gjutarfirman i Eskilstuna hade snart förvandlats till ett familjeföretag. Här arbetade förutom Axel också hans dotter Gerda liksom de två sönerna Eric och Carl. Pojkarna skolades tidigt in i gjutaryrket, vilket var tur eftersom Axel avled redan 1913 i en ålder av 47 år. Carl stod då redo att ta över firman. År 1916 kom också brodern Eric in som delägare. Firman bytte namn från Axel Söderbergs Gjuteri till Bröderna Söderbergs Metallgjuteri (BSM). Ett byte av lokaler skedde också året därpå. Gjuteriet var kvar i Snopptorp men i Nyfors inreddes en ny metallverkstad för firmans räkning. Redan 1919 hade emellertid firman vuxit ur också de nya lokalerna i Nyfors liksom gjuteriet i Snopptorp. Nu gick flyttlasset till en betydligt större fastighet på Gredbyvägen, Eskilstuna. Gjuteri och metallverkstad kunde flytta samman, vilket förenklade tillverkningen avsevärt. Det som skiljde Bröderna Söderbergs Metallgjuteri från andra gjuterier vid denna tid var deras gjutning i aluminium. BSM var det första gjuteriet i landet som göt i det lätta materialet aluminium. Tillverkningen rönte till en början inte någon större uppmärksamhet men snart nog tog efterfrågan fart. Bland de första produkter som framställdes med denna teknik var pimpelspön. I tillverkningen märktes också olika köksartiklar samt byggnads- och båtbeslag. Lättmetallgjutgodset stod för den största delen i denna tillverkning. Liksom sin far tillbringade Carl viss studietid utomlands för att få nya impulser och lärdomar. Han åkte 1921 till Lüdenscheid, Tyskland för att skaffa sig kunskaper i kokillgjutning. Denna studietid gav mycket riktigt en nytändning. Väl tillbaka i Sverige startade han kokillgjutning med egentillverkade kokiller. Tillverkning skedde snart av beslag för kokkärl, bestick och hushållsartiklar. Nya artiklar i sortimentet var från 1921 också butiksinredningar i aluminium, förkromat nysilver liksom i rostfritt stål. En av de första kunderna var Konsum som skulle till att inreda fyra nya butiker i Eskilstuna. Under 1920-talets ekonomiska krisår överlevde Bröderna Söderbergs Metallgjuteri dessutom genom tillverkning av bl a kedjeskydd. De för många företag så bekymmersamma depressionsåren på 1930-talet var för Bröderna Söderbergs Metallgjuteri en tid av högkonjunktur. Beställningsarbeten gjorde att verksamheten hölls uppe. Tillverkningen av kylkroppar och kylskåp hjälpte också till att hålla firman på fötter. Även fortsättningsvis under decenniet var produktionen god, bl a tack vare att produktionen av lättmetallgjutgods för flygindustrin övertogs av BSM. Detta medförde också en utbyggnad av själva fabriken 1934, vilket gav firman dubblerat utrymme. Inte ens den utökade fabriken visade sig emellertid tillräcklig när BSM:s pionjärsarbete med gjutning av kiselkopparlegeringar (s k Sicobrons) började bära frukt under 1930-talet. Redan 1938 skedde nästa utbyggnad av lokalerna, bl a med ett nytt kokillgjuteri och nya kontor. Sommaren 1938 avled också Eric, bara 46 år gammal. Carl stod nu som ensam ansvarig för firman, med svägerskan Märtha Söderberg som delägare. Krigsåren under 1940-talet medförde omfattande beställningar från försvaret. För BSM innebar detta ett klart uppsving. Nybyggnationer av fabriken kunde göras och en elektrifiering av stora delar av verksamheten skedde. Sandgjuteriet moderniserades på 1950-talet, då också personalutrymmen som omklädningsrum och lunchrum byggdes till. Fabriken utvecklades i högteknologisk anda med satsningar på ny utrustning. På fabriken togs kontroll över hela produktionsprocessen med hjälp av bl a olika kontrollutrymmen och sandlaboratorium. Tillverkningen kunde delas in i sex huvudavdelningar: lättmetallgjuteriet, gjuteri för tunga legeringar, modellsnickeri, kokillgjuteri med kokilltillverkning, mekanisk verkstad och metallverkstad. Gjutning i både lättmetaller och tunga metaller (såsom exempelvis mässing, blybrons och zinklegeringar) erbjöds alltså. Behandling skedde sedan av det gjutna godset i bearbetningsverkstaden. Sliperi och monteringsverkstad ingick också i fabriken, där bl a inredning till charkuterier och konditorier, gångjärn och beslag framställdes. År 1955 firades firmans 50 års jubileum med stora festligheter på Sundbyholms slott. Händelsen uppmärksammades bl a i lokalpressen, där det berättades att det som mest under dessa 50 år funnits 200 anställda i firman men att variationerna också varit stora. Tidningarna skrev också om de många trostjänare som fortfarande fanns i firman, flera av dem hade funnits med sedan starten. Carl Söderberg var ännu den självklara disponenten medan Uno Heldert fungerade som direktör för företaget. Det kunde vid jubileet 1955 konstateras att stora framsteg hade gjorts under det halvsekel som gått sedan Axel Söderberg etablerade sig i Snopptorp. Moderniseringarna, med nytt kokillgjuteri, ombyggt sandgjuteri och renoverade lokaler, var ett synbart tecken på framgångarna. Perioden hade emellertid också bjudit på svårigheter. Arbetsstudierna under 1940- och 50-talen orsakade exempelvis strejk vid företaget. Den allt kärvare arbetsmarknaden med lönepress och sänkta ackordpriser bidrog också till oro på arbetsplatsen. Stridigheter mellan arbetare och arbetsledning förekom också under slutet av 1960- och början av 70-talet, bl a som en effekt av det tuffa läget inom branschen. År 1968 avled den stora BSM-profilen Carl Söderberg. Förändringens tid var inne. Det visade sig bl a i att Bröderna Söderbergs Metallgjuteri under 1970 blev en del i Varnäsföretagen AB. Varnäsgruppen hade startats under 1940-talet och hade sitt ursprung i AB Verner Anderssons trävaruhantering. Gruppen växte och nya företag tillkom. Varnäsföretagen AB, med tillverkning och bearbetning av aluminiumgods, var ett av gruppens företag. Företaget har sitt säte i den västmanländska orten Kolbäck, där två av anläggningarna (f d Kolbäck Metall och Sörstafors) finns. Den tredje anläggningen i företaget blev alltså från 1970 Bröderna Söderbergs Metallgjuteri. Med sina tre produktionsenheter (två gjuterier och en bearbetningsenhet) är Varnäsföretagen AB idag ett av de ledande företagen inom sandgjutning i aluminium. Produktion för fordonsindustrin är numera företagets huvudsakliga sysselsättning. År 2009 köptes Varnäsföretagen i sin tur upp av Rani Produktion AB, ägt av Arkmek AB. Koncernen är specialiserad inom automatik, mekanik och skärande bearbetning. Efter flera varsel stängdes fabriken i Eskilstuna våren 2009. En drygt hundraårig företagshistoria var till ända. Tillverkning Lättmetallgjutgods för flygindustrin, byggnads- och båtbeslag, beslag för kokkärl, bestick och hushållsartiklar, affärsinredningar till bl a charkuterier och konditorier, kedjeskydd, nummerplåtar och fotsteg till bilar m m. Även specialprodukter, som Arne Jones skulptur "Katedral" (1964). Källor Företagens arkiv i Sörmland: L3:1 Tidningsurklipp 1940-2002, spr år, u å L5:1 Bröderna Söderberg. Metallgjuteri - metallfabrik 50 år 1905-1955. L5:1 Bröderna Söderberg. Metallgjuteri - metallfabrik 40 år 1905-1945 Svenska städer och samhällen jämte landsbygden. Del III Södermanland (1949), s 189-190 Varnäsföretagen AB [www.varnas.se] Arkivinformation En större arkivleverans inkom till Företagens arkiv i Sörmland i oktober 2004. Leveransen omfattade ett tiotal flyttlådor med handlingar från i första hand Bröderna Söderbergs Metallgjuteri, alltså från tiden fram till 1970, men även yngre material fanns bland handlingarna. Med i leveransen fanns arkivmaterial av varierande slag. Då leveransen innehöll stora mängder fotografier, trycksaker och ritningar gjordes dessa till egna serier. Särskilt J-serien är omfattande med ritningar från olika tidsperioder. I övrigt kan nämnas att räkenskaper finns i relativt stor mängd, så också produktions- och personalhandlingar. Överlag kan sägas att arkivmaterialet avspeglar många delar av företaget och dess verksamhet. Arkivleveransen inkom till Företagens arkiv i Sörmland sedan utrensning hade påbörjats på företaget. Det finns därför en del luckor i materialet, även om den största delen av det då befintliga materialet bevarats. Sedan förteckningsarbetet inletts har företaget återtagit vissa handlingar, i första hand äldre fotografier och personalkort. Dessa volymer finns förtecknade som K 1:1 och F 2 a:1. I anmärkningskolumnen finns antecknat att handlingarna återfinns på företaget. Ur arkivet har också dubbletter avlägsnats. Ytterligare arkivmaterial med anknytning till företaget Bland de levererade arkivhandlingarna återfanns material från två av företagets fackklubbar: BSM:s företagsklubb/arbetsledarklubb - protokoll 1948-1982 BSM:s tjänstemannaklubb - protokoll med handlingar 1946-1971 Handlingarna från dessa båda arkivbildare lämnades till Eskilstuna stadsarkiv i mars 2005. På Eskilstuna stadsarkiv finns dessutom handlingar från BSM:s gjuteriklubb från 1943-1964. I arkivleveransen fanns även handlingar från Modellfabriken, som också gjorts till en del i Varnäsföretagen AB. Se även dess arkiv. På företaget finns också nyare material kvar.

Placering

138

Länkar

Det finns inga länkar