Arkivbildare: FÖRENINGEN FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSCENTRALEN CENTRUM I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

FÖRENINGEN FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSCENTRALEN CENTRUM I ESKILSTUNA
584
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G I september 1977 hölls konstituerande möte med Föreningen Företagshälsovårdscentralen (FHC) Centrum i Eskilstuna. Närvarande vid mötet var representanter från olika företag, bl a C O Öberg & Co AB, konsumentföreningen Sörmland, fackliga organisationer som Handels avd. 6, arbetsgivar- organisationer med flera. Under två år hade redan planeringsarbetet för skapandet av ett företagshälsovårdscentrum i Eskilstuna pågått. De kollektivavtal som arbetsmarknadens parter då nyligen slutit om företags- hälsovård på svenska arbetsplatser hade aktualiserat frågan. En arbetsgrupp, bestående av representanter från näringslivet och från fackligt håll, hade sedan 1975 diskuterat och planerat för ett sådant centrum i Eskilstuna. Arbetsgruppens förhoppning var att under 1979 kunna öppna en ny företagshälsovårdscentral i staden, där bland annat sjukvård, hälsoundersökningar och mätning av arbetsmiljöfaktorer kunde erbjudas företagen. Under 1977 hade alltså gruppen kommit så långt i planeringsarbetet att Föreningen FHC Centrum i Eskilstuna kunde bildas. Vid mötet valdes också en interimstyrelse, som skulle fortsätta planerings- och förberedelsearbetet. I stadgarna för föreningen slogs fast att föreningens "uppgift är att genom ett för ändamålet bildat aktiebolag, vari föreningen äger samtliga aktier, bereda företagshälsovård i enlighet med de riktlinjer härför, om vilka arbetsmarknadens parter träffat överenskommelse". Det aktiebolag som bildades för detta ändamål var Handelshälsan AB, där alltså den ideella föreningen FHC Centrum i Eskilstuna ägde alla aktier. Bolaget registrerades hos Patent- och Registreringsverket i januari 1980, vilket kan ses som något av ett startskott för verksamheten i Eskilstuna. En av de frågor som interimstyrelsen till en början hade att lösa gällde lokalanskaffning. Huvud- alternativet var Smedjan-huset, där lediga lokaler skulle frigöras under 1979. I oktober 1979 kunde hyreskontrakt för lokaler på Kungsgatan 29, i just Smedjan-huset, skrivas under. Därmed fanns också de konkreta förutsättningarna för skapandet av ett företagshälsovårdscentrum. Under 1980 kunde alltså Handelshälsan AB öppna sina portar för de företag i Eskilstuna som var intresserade av att på detta sätt bereda sina anställda företagshälsovård. Handelshälsans verksamhet inriktades mot företag inom handel, administration och kommunikation. Företag inom dessa branscher kunde ansluta sig till företagshälsovårdscentralen, där de mot en årsavgift baserad på antalet anställda bereddes företagshälsovård. Företagshälsovårdscentralen organiserades således med Föreningen FHC Centrum i Eskilstuna som moderorganisation. Till denna ideella förening anslöts företagen som medlemmar. Föreningen i sin tur ägde aktierna i Handelshälsan AB, genom vilken själva den konkreta verksamheten bedrevs. En företagshälsovårdskommitté (FHVK) bildades för att diskutera verksamhetens inriktning. I denna kommitté ingick föreningens styrelse liksom fackliga representanter från de anslutna företagen. Den verksamhet som bedrevs vid Handelshälsan inriktades till största delen mot förebyggande hälsovård, bland annat genom att hjälpa medlemsföretagen att skapa en god arbetsmiljö på sina arbetsplatser. Det företagsbaserade arbetet innefattade också deltagande i skyddsronder, informa- tionsspridning och utbildning. På sin praktik hade Handelshälsan företagsläkare, -sköterskor och -gymnaster, liksom skyddsingenjör och administrativ personal. Här erbjöds hälsokontroller och rehabiliteringshälsovård för medlemsföretagens anställda. I oktober 1989 kunde Handelshälsan flytta in i nya lokaler i ett helt nybyggt hus på Radermacher- gatan 1 i centrala Eskilstuna. Där ställdes drygt 700 kvm till Handelshälsans förfogande, utrymmen som bland annat användes som undersöknings- och behandlingsrum och träningslokal. När dessa nya lokaler invigdes 1989 var emellertid nya Handelshälsans dagar snart räknade. I början av 1990-talet skedde nämligen politiska förändringar som kom att påverka möjligheterna för bolaget att fortsätta bedriva verksamhet. Beslutet att slopa statsbidragen till företagshälsovård var en viktig sådan händelse. Handelshälsans intäkter kom i slutet av 1980-talet från medlemsavgifter från företagen (60 % av Handelshälsans intäkter), statsbidrag via Försäkringskassan (30 %) och rester- ande 10 % utgjordes av intäkter från själva praktiken. Det slopade statsbidraget skulle alltså innebära en stor inkomstförlust för bolaget, samtidigt som medlemsantalet vid denna tidpunkt också allt mer börjat dala. Under 1992 diskuterades i föreningen vad som skulle ske med verksamheten. Den allt mer ansträngda ekonomin gjorde att samarbete eller fusion med andra företagshälsovårdsföretag sågs som ett alternativ. I september 1992 utmynnade förhandlingar med Prevab/Stiftelsen Statshälsan i en överlåtelse av samtliga aktier i Handelshälsan AB till detta bolag. För Föreningen FHC Centrum i Eskilstunas del innebar detta att föreningen under följande år upplöstes och resterande medel åter- betalades till medlemsföretagen. Under 1994 avvecklades Föreningen FHC Centrum i Eskilstuna helt. Källor: Föreningen Företagshälsovårdscentralen Centrum i Eskilstunas arkiv: - protokoll och handlingar 1977-1994 (se A1) - "Det här är Nya Handelshälsan", broschyr från 1989 (se A1:3) Handlingar inlämnade till Företagens arkiv i Sörmland den 30 augusti 1999 av Företagarnas Revisionsbyrå AB, Sture Lundgren, Kungsgatan 6, 632 20 Eskilstuna. Eva Ivarsson förtecknade dem i mars 2004. I vårt arkiv förvaras räkenskapsmaterial, avtal och andra handlingar av särskild betydelse för Handelshälsan AB, 556118-4671 jämte detta bolags ägare Föreningen FHC Centrum, Eskilstuna, 81800-7273. Bolaget utövade företagshälsovård fr.o.m. 1980 visavi företag inom handel, administration och kommunikation. Handelshälsan AB överläts med tillträde 1992-11-01 till Prevab AB helägt av Stiftelsen Statshälsan och sedermera namnändrat till Previa AB. Föreningen FHC Centrum avvecklades 1994. Enligt föreningens överlåtelseavtal 1992.10.02 med Prevab AB bilaga 6§6.22 skall föreningen deponera bolagets och föreningens handlingar i Eskilstuna kommuns arkiv. Handlingarna ordnade i pärmar och packade i 5 stycken flyttlådor levereras genom vår försorg till Ert arkiv i Företagens hus enligt kommunens anvisningar.

Placering

43

Länkar

Det finns inga länkar