Arkivbildare: ESKILSTUNA HANTVERKSFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA HANTVERKSFÖRENING
578
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Fabriks- och hantverksordningen, fastställd av K. Maj:t den 22 december 1846, stadgade för det första att skråämbetena skulle upphöra i och med att författningen trädde i kraft den 1 juli 1847, för det andra att idkarna i varje stad av hantverk, bageri-, bryggeri- och slakterihanteringar skulle utgöra en hantverksförening för att till hantverkeriernas förkovran ombesörja de gemensamma angelägenheterna. Fabriksidkarna fick också bilda fabriksföreningar. (Under benämningen fabrik hänfördes de s.k. manufakturinrättningarna.) Intet hinder förelåg att hantverkare och fabriksidkare eller hantverkare och handlande bildade gemensam förening. Tvistefrågor m.m. avdömdes av magistraten. Den tidigvarande hallrätten, vilken haft hantverkerier om hand som inte tillhört något skrå, upphörde att finnas till. (Den 22 december 1846 hade också fastställts K. Maj:t handelsordning.) Vid allmänt sammanträde med stadens borgerskap inför magistraten i Eskilstuna den 19 maj 1847 beslöt närvarande handlande och sådana hantverkare, som "tillförene antingen hört under Skråembeten eller lytt under HallRätt", att i dag ingå i in gemensam handels- och hantverksförening och utsågs fullmäktige i vedebörlig ordning. Kort tid därefter eller den 12 juli 1847 möttes hantverkare och handlande inför magistraten och ville upplösa föreningen. I stället bildades tvenne föreningar: handelsföreningen (med 5 fullmäktige) och hantverksföreningen (med 9 fullmäktige). För förstnämnda förening, se Eskilstuna handelförenings arkiv. Manufakturisterna i staden, som inte tillhört något skrå eller lytt under hallrätten, ägde icke tillträde till hantverksföreningen utan hänvisades till fabriksföreningen. Vid ovannämnda sammankomst inför magistraten den 19 maj 1847 hade närvarande "Idkare af Fabriks- och Manufacturinrättningar för tillverkning af Jern- Stål- och Metallarbeten" beslutat bilda en gemensam fabriksförening. Se Eskilstuna äldre fabriksförenings arkiv. Ett försök senare under året att gå samman med hantverksföreningen misslyckades. (Eskilstuna fristad utgjorde under åren 1771-1833 en särskild stadsbildning, som hade reserverats för dem som ägnade sig åt finare järn-, stål- och metallarbeten. Dessa manufakturister kom nu att bli medlemmar i fabriksföreningen. Dualismen mellan fristadsarbetarna och gamla stadens hantverkare kvarstod därmed.) De tre korporationerna: Eskilstuna (äldre) fabriksförening, Eskilstuna handelsförening och Eskilstuna hantverksförening ägde bestånd åren 1847-1864. Den 18 juni 1864 utfärdades K. Maj:ts förordning angående utvidgad näringsfrihet. Därmed upphörde handels- samt fabriks- och hantverksordningarna av år 1846 att gälla. Nya korporationer trädde i de äldres ställe: Eskilstuna köpmannaförening, Eskilstuna (yngre) fabriksförening och Eskilstuna hantverks- och industriförening. Se deras arkiv.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar