Arkivbildare: ÖVERSTELÖJTNANT AXEL EKFELDT

Grunduppgifter

ÖVERSTELÖJTNANT AXEL EKFELDT
639
Eskilstuna
  • 048401000 Eskilstuna Fors församling
Eskilstuna 2001-09-03 PORTRÄTT AV GUSTAF BLIX Det glasade porträttet (fotoförstoring?) ca 70x60 cm, i konstfärdig träram föreställer överstelöjtnanten vid Kungl Göta Artilleriregemente vid tiden för hans avgång från be- fattningen som styresman för Carl Gustafs stads Gevärsfaktori år 1890. Porträttet är en gåva till undertecknad år 1998 från fru Dagmar Lewerentz, Östuna säteri, söder om Köping. Fru Lewerentz var dotter till majoren Carl-Gustaf Blix, som var son till nämnde Gustaf Blix. Efter genomgången militärtekninsk utbildning anställdes Gustaf Blix vid Kungl Krigs- collegium varifrån han senare beordrades till arbetsofficer vid Gevärsfaktoriet för att år 1868 övertaga befattningen som styresman efter överstelöjtnant C L Fries. Gustaf Blix fortsatte den stora omdaningen av Gevärsfaktoriet i 1860-talets slut genom införandet av den amerikanska maskintekniken som ökade produktion 10-falt. Han sanerade det äldre byggnadsbeståndet hårt och ersattes detta med nya mer ändamåls- enliga hus och byggnader. År 1883 revs den gamla otjänliga herrgårdsbyggnaden i Carl Gustafs stad från år 1742 och ersattes med ett av Gustaf Blix föreslaget nytt boställe för styresmannen, ritat av Johan Fredrik Åbom, beläget i den av Kungl Majt namngivna FAKTORIPARKEN. Det nya bostället stod färdigt 1884 och har sedan dess genomgått smärre ändringar både in- och utvändigt. Byggnaden tillhör EK sedan 1965. Porträttet har hängt på Östuna säteri, som ägts av Gustaf Blix svärfader, överste Schenström. Denne lät på 1880-talet kopiera mågens boställe i Carl Gustafs stad. Senaste ägaren av Östuna säteri, fru Dagmar Lewerentz, sålde egendomen 1998 till Uppsala Akademi m fl. Härmed skänker jag porträttet till Företagens Arkiv i Sörmland i avsikt att porträttet skall hängas upp i f d styresmannens boställe, som tillkom genom Gustav Blix insats. Nuvarande benämning på byggnaden- Rothoffsgården- är grovt missvisande och bör då ändras till förslagsvis BLIX´ VILLA eller FAKTORIVILLAN, Eskilstuna som ovan Axel Ekfeldt Ps/Fru Lewerentz har underrättats per brev i dag/Ds Eskilstuna 2001-09-04 PORTRÄTT AV GUNNAR ASTE Ett glasat porträtt i tavelram 555 X 960 mm med 75 mm rambredd överlämnade under- tecknad till Företagens Arkiv igår på uppdrag av siste innehavaren Celsius Invest AB. När detta företag utrymde f d FFV huvudkontor den 28/5 1998 på Tullgatan 8 i Eskils- tuna, ombads jag att ta hand om porträttet för deposition på lämpligt ställe. Min avsikt var att Krigsarkivet skulle ta hand om porträttet men där föreslog man att Svenskt Porträttarkiv borde vara rätt instans. Där beklagade man att utrymme saknades varför jag borde söka annat lämpligare ställe. Lämpligare plats än hos Företagens Arkiv i Sörmland finns inte och både jag och "ägaren" f d FFV måste känna stor tillfredsställe att porträttet nu äntligen nått en värdig plats. Porträttet är det enda som finns av en GD för FFS. Porträttet utgörs av en kritteckning utförd 1959 av Åke Rehnberg - året för Astes avgång från befattningen som generaldirektör för Försvarets Fabriksstyrelse. På den linneklädda tavelramen finns nedtill en silverplåt med inskriptionen: "GUNNAR ASTE, FFV:s förste generaldirektör 1943 - 1959". NÅGRA DATA: ASTE. Jonas GUNNAR, född: 1893-09-02; gift med Elsa Lundberg 1926 utbildad vid Katrineholms Tekniska skola 1912 ritare vid Telegrafverket 1913 - 1918 och 1919 - 1920 ingenjörsassistent där 1920; avdelningsingenjör 1929; verkstadsingenjör 1936 verkstadsdirektör 1939 - 1943 Generaldirektör och Chef för Försvarets Fabriksstyrelse 1943 - 1959. ÖVRIGA UPPDRAG: ledamot av kommittén för organisation av vissa försvarsväsendets industrier 1940. ledamot av Försvarsväsendets Verkstadsnämnd 1940 - 1943 ledamot av Försvarets sakanslagsutredning från 1944 ledamot av Statens Organisationsnämnd från 1945 Ordnar: R N O och K N O 1.kl Representant för "ägaren" ek.dir Ove Karlsson, AB Bofors-SAAB har idag underrättas om gåvan till Företagens Arkiv. Eskilstuna som ovan Axel Ekfeldt Porträtten inlämnades till Företagsarkivet den 3 september 2001 av Överstelöjtnant Axel Ekfeldt. Arkivet har förtecknats samma månad och år av Marianne Jonsson.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar