Arkivbildare: INGENJÖR NICANOR ERIKSSON

Grunduppgifter

INGENJÖR NICANOR ERIKSSON
793
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 793 INGENJÖR NICANOR ERIKSSON Nicanor Eriksson föddes 1884. Familjen hade flera barn, både pojkar och flickor. Flera av dem blev kvar på landsbygden, medan andra flyttade till stan. En av sönerna bosatte sig i Göteborg. Även dessa familjemedlemmars väl och ve kan vi genom arkivhandlingarna följa, då brevväx-lingen med Nicanor i perioder tycks ha varit ganska intensiv. Nicanor själv utbildade sig till ritare i början av 1900-talet (ca 1905-1907), samtidigt som han ar-betade inom verkstadsindustrin. Åren kring 1903-1905 bodde han i Stockholm, där han arbetade som filare på AB Svenska Elektriska Urfabriken. Flyttlasset gick 1905 vidare till Västerås, sedan raskt till Köping, där han blev kvar fram till 1907. Åren som följde flyttade Nicanor runt mellan orter i Mälardalen. Västerås, Stockholm och Saltsjöbaden var några. Åren 1913-1914 hade Nic-anor sin fasta adress i Södertälje tack vare arbete på AB Baltic. Efter en tid på Lidköpings Meka-niska Verkstad 1915, var han åter tillbaka i Stockholm, där han anställdes som konstruktör vid Frank Hirsch Maskiner AB 1915. Till Eskilstuna kom Nicanor 1916. I handlingarna framgår inte hur han hamnade här. Kanske var det via stockholmsbaserade Luth & Rosén, som 1916 slogs ihop med eskilstunaföretaget Söder-bloms Gjuteri AB. Åren 1916-1918 arbetade nämligen Nicanor på Söderbloms i Eskilstuna. Han omnämns under dessa år som chef för Luth & Roséns Elektriska ABs ritkontor (avd. Söderbloms Gjuteri, Eskilstuna). Hans yrkestitel var ingenjör. Under 1918 kallades han också direktör, då vid Johan Engström Fabriks AB i Eskilstuna. Samma år placerar handlingarna honom också på Es-kilstuna Stålmanufaktur AB. Utöver arbetet engagerade han sig också i Tekniska föreningen, där han var ledamot åtminstone under 1919. Åren 1919-1920 tycks dock ha varit turbulenta för Nicanor. Det var dåliga tider, med hög arbets-löshet. På de ansökningsbrev Nicanor sände under dessa år kan utläsas att också han hade pro-blem med anställning. Under slutet av 1919 tycks det dock ha kunnat ordna sig för honom. Han hade då fått erbjudande om att leda en blivande agentur- och handelsrörelse för maskinför-nödenheter i Eskilstuna, det s k Eskilstuna Kompaniet. Tiderna var som sagt svåra, så flera av Nicanors vänner manade honom dock till försiktighet i denna stora satsning. Dessvärre får vi genom handlingarna inte veta hur det gick för Nicanor. Materialet går fram till 1920. Kanske är brottet 1920 ett tecken på att Nicanor flyttade vidare, utan sina gamla brev, tid-ningsurklipp o s v. Utan närmare efterforskningar går det inte att vetaà Det materialet dock visar är att Nicanor tycks ha varit en man med stort intresse för kultur, bl a teater och konst. Han följde också med i nyhetsrapporteringen, liksom i öintelligentiansö diskus-sioner. På fritiden arbetade han med en egen konstruktion till en ställbar brotsch, vars patent han dessvärre inte tycks ha haft någon lycka att försälja. Konstruktionen ansågs för omständlig och dyr. Allra tydligast framträder dock Nicanor som en litteraturens man. Han måste ha läst väldigt mycket och uppmuntrat andra till detsamma genom att ofta ge bort böcker i present. Han läste dessutom mycket om litteratur, vilket hans klippsamling visar. Handlingarna härrör från en urstädad fastighet, där B-O Träff sedermera påträffade dem. Mate-rialet inlämnades sedan till Företagsarkivet via Sven Arnegård, Munktellmuseet, i december 1996. Först sommaren 2006 förtecknades materialet av Eva Ivarsson och Helena Karlsson. Gallring har skett i relativt omfattande grad. I första hand var det tidningsurklippen, anteck-ningsböckerna och de gamla ritningarna som decimerades. Mycket av detta material var svårt att härleda, vilket minskar värdet som forskningsmaterial. En del av det var dessutom i relativt dåligt skick. Ett urval har emellertid bevarats i samtliga serier där gallring företagits, för att därigenom ändå kunna spegla personen Nicanor Eriksson. Annars är det den fina brevsamlingen som i kan-ske allra störst utsträckning visar oss vem mannen bakom det speciella förnamnet var.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar