Arkivbildare: GARANTIFÖRENINGEN NATTUGGLAN U.P.A.

Grunduppgifter

GARANTIFÖRENINGEN NATTUGGLAN U.P.A.
121
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Totalt anslöt sig 53 medlemmar då det konstituerande mötet för Garantiföreningen Nattugglan hölls den 17 maj 1940. Vilka medlemmarna var och vad syftet med sammanslutningen gick ut på framgår genom följande (odaterade) brev, utställt till en direktör Hugo Lindeberg. Herr Direktör Undertecknade sammanslutning av f.d. arbetare vid AB Eskilstuna separator, beder härmed få framföra sitt uppriktiga tack till Eder för den omtanke och omsorg Ni visat genom att verksamt bidraga till att företaget AB Punker kommit till stånd. Som det torde vara Eder bekant ha även vi investerat ett kapital i företaget och äro vi fast beslutna att göra vårt allra bästa att, i mån av vår kunnighet, föra fram den nya firman. Vi äro ca 50 st i sammanslutningen och har var och en förbundit sig att satsa 1.000 kronor. Halva summan är inbetalt alltså 25.000 kronor. På grund av att alla medlemmar ännu ej kunnat beredas plats i företaget har en viss svårighet uppstått med att fullfölja inbetalningen. Inom styrelsen för sammanslutningen har problemet ingående dryftats och hava vi till slut enats om att tillskriva Er Herr Direktör med en vördsam anhållan att Ni i säkerhet av vårt inbetalade kapital till oss utlånar resterande 25.000 kronor. Skulle Ni inte anse denna säkerhet tillfyllest äro villiga att gemensamt, en för alla och alla för en, underskriva en låneförbindelse. Förlitande på Eder alltid visade välvilja och bedjande med överseende för det besvär vi förorsaka, våga vi uttala den förhoppning att Edert svar blir för oss gynnsamt. Brevet skickades någon gång under tiden maj-november 1940 och är undertecknat av August Karlsson, ordföranden i Garantiföreningen. Hugo Lindeberg var alltså direktör för både det företag som avskedat arbetarna och det företag som skulle anställa dem. Att investera i det företag som lovat dem arbete var sannolikt en självklarhet för arbetarna; det skulle ju garantera dem anställning. Därav namnet, Garantiföreningen Nattugglan. Direktör Lindeberg tecknade ett borgenslån tillsammans med en annan av ägarna till AB Punker, nämligen direktör J. Claeson. Som säkerhet för lånet pantskrevs Garantiföreningens aktier i AB Punker. I styrelseberättelsen för år 1940, föreningens första arbetsår, framgår det av 27 av Nattugglans medlemmar fått arbete vid AB Punker. Direktör Lindeberg hade avgått som chef för Eskilstuna Separator AB under året. I samband med detta "lämnade han ett muntligt löfte om en summa till en pensionsfond för långvarigt anställda vid företaget" och det fördes underhandlingar om saken. Den 21 oktober 1941 lämnade direktör Lindeberg ett gåvobrev "till en stiftelse, benämnd Hugo Lindebergs fond" (se AB Punkers arkiv), bestående av 500 st aktier i AB Punker till ett värde av 50.000 kronor. Fonden skulle delas ut som "understöd till personer, som varit anställda som tjänstemän eller arbetare, hos Eskilstuna Separator AB eller AB Punker och som äro i behov av hjälp ävensom till änkor eller sådana personer". Enligt en odaterad fondnota såldes emellertid Hugo Lindbergs fond till AB Brifabriken. Men den 17 augusti 1942 stiftades än en gång "Hugo Lindebergs fond". Gåvobrevet bestod av 50.000 kronor i Svenska Statens 3 % obligationer. Den 16 september 1941 höll Garantiföreningen Nattugglan ett extra sammanträde och 39 medlemmar hade slutit upp. Vad saken gällde, var ett förslag om att föreningen skulle sälja Garantiföreningens aktier. Styrelsen ansåg sig tvingad att tillstyrka förslaget eftersom "medlemmarna inte fullgjorde sina skyldigheter evad det beträffar inbetalningen". Köpare var direktörerna Lindeberg och Claeson samt doktor J. Castenfors, alla delägare i AB Punker. Avvecklingen skulle vara avslutad senast den 19 september 1941, d v s tre dagar efter detta möte. Garantiföreningen Nattugglan upplöstes emellertid inte förrän någon gång efter 1960. Fram t o m 1961 har deklarationer inlämnats till skattemyndigheten. I deklarationshandlingen från 1948 kan man läsa bl a följande: Föreningen driver ingen rörelse eller verksamhet. Den bildades på sin tid av AB Punkers arbetare för deras inköp av aktier i bolaget. Någon utdelning har icke lämnats under året på dem. Ränteinkomnsten (2 kr) hänför sig till föreningens lilla sparkasseräkning.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar