Arkivbildare: ESKILSTUNA GASVERK

Grunduppgifter

ESKILSTUNA GASVERK
176
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Den första upprinnelsen till ett blivande gasverk i Eskilstuna kom genom ett erbjudande från den engelske ingenjören Henry Beatley att uppföra en "Gaslysningsanstalt" för belysning av "gator, gränder, broar och torg" samt för "inre lyshållning med gas i allmänna och enskilda hus och lokaler". Vid allmänt sammanträde inför magistraten den 11 januari 1860 med borgerskapets och stadens övriga röstberättigade innevånare, "anmälde Manufacturisten Lars Fredik Ståhlberg, att han i Stockholm sammanträffat med och samtalat med herr Ingenieuren H. Beatley, som erbjudit sig att bilda ett Bolag för att åstakomma gasbelysning här i Staden under villkor likväl att Stadens Innevånare garanterade Bolaget att lyshållningen vid Stadens torg och gator med ett visst antal gaslågor finge bestridas af Bolaget mot betalning från Stadscassan. Stadens Invånare förklarade, att för den händelse att sådant Bolag kunde bildas ville Staden bekosta 50 gaslågor och lyktor vid Stadens torg och gator, dock att en nu vald Committé skulle äga att efter närmare utredning af frågan med Bolaget uppgöra så väl om hvarje gaslågas styrka och omfång som den betalning som derföre borde erläggas ävensom om tiden för lyshållningen m.m. och ville Stadens Innevånare åtnöjas med hvad Committén härutinnan å Stadens vägnar gör och låter, och beslöts i sammanhang härmed att kostnaden för gaslysningen skulle utgå såväl af gälder som rörelse i allmänhet." Kommittén arbetade raskt och redan i oktober var anläggningen färdig. Drygt två år senare, närmare bestämt den 24 november 1862, övertogs gasverkets drift av kamreraren vid Stockholms gasverk Alfred Sandahl och bruksägaren Gustaf Bernhardt. Den 3 juli 1875 sammanträdde en del personer, som var intresserade för bildande av ett aktiebolag för att övertaga gasverket. Ordföranden Th. Munktell meddelade, att hela gasverket numera ägdes av kamrer Sandahl, sedan denna förvärvat sin avlidne kompanjons del. Sandahl var nu villig att för 30.000 kronor överlåta gasverket på bolaget. Denna summa var, enligt ordföranden, redan tecknad, och bolaget kunder alltså konstitueras genast. Vid flera tillfällen uppkom frågan om gasverkets försäljning till staden och på hösten 1900 hade man kommit så långt, att styrelsen kunde besluta antaga ett av drätselkammaren uppgjort förslag till köpekontrakt. I detta bestämdes, att gasverket fr o m den 1 juni 1901 skulle övergå i stadens ägo mot en köpeskilling av 250.000 kronor. Arkivalier ingår även i Gas- och elektricitetsverkets arkiv, Eskilstuna stad. Källa: Eskilstuna stads gasverk 1937. Se även historik om Eskilstuna gasverk hämtad ur Beskrivning över Eskilstuna med omnejd 1938.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar