Arkivbildare: ESKILSTUNA REDERI AB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA REDERI AB
Eskilstuna Ångfartygs A.-B
202
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Nedanstående historik över Eskilstuna Rederi AB är hämtad från boken "Beskrivning över Eskilstuna med omnejd" (1938): År 1868 var ett märkesår för Eskilstuna som sjöfartsstad, ty då bildades i Eskilstuna ett bolag Eskilstuna Ångfartygs A.-B., som var synnerligen väl rustat i tonnageväg och stånd att på ett tillfredsställande sätt ombesörja sjötrafiken mellan Stockholm och Eskilstuna. Från Motala verkstad i Norrköping levererades nämligen första året ångfartyget Eskilstuna, ett för dåtida förhållanden synnerligen komfortabelt fartyg och begynnelseåret övertogs även ångaren "Sven Rinmnan" även detta ett mycket präktigt fartyg. I jämt 20 år sysselsattes båda fartygen på traden och gjorde fyra dagturer per vecka i båda riktningarna. Passagerartrafiken var på den tiden ganska livlig, helt naturligt, då Norra Sörmlands järnväg, ännu ej fanns. Här är dock ej platsen att i detalj följa Eskilstunarederiets skiftande öden. År 1914 inträffade emellertid en betydelsefull förändring i det att bolaget, som då ändrat namn till Eskilstuna Rederi A.-B. övertogs av A.-B. Nyman & Schultz i Stockholm. Genom denna stora och välorganiserade firma fick rederiet större möjligheter att häva sig i den allt svårare konkurrensen med järnvägs- och busstrafiken. År 1926 omorganiserades rederiet fullständigt och firmanamnet förändrades till det nuvarande Eskilstuna Rederi A.-B. Som ett led i strävandet att höja rederiets konkurrenskraft införlivades år 1928 det eleganta ångfartyget "Eskilstuna Express" med rederiets flotta och bolaget vill därmed tillvarataga de två ännu outnyttjade möjligheter, som stodo till buds, nämligen turist- och vintertrafiken. Båttrafiken på Eskilstunaån stängdes 1965. Litteratur: "Kanaler och ångbåtstrafik". Sörmlandsbygden 1955. red: Ivar Schnell, Eskilstuna 1955 (sid 24-26).

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar