Arkivbildare: ESKILSTUNA ÖVRE KANALAKTIEBOLAG

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ÖVRE KANALAKTIEBOLAG
212
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING "Företogs Canal frågan eller förslaget, att förlänga den under arbete varande Eskilstuna Canal ända fram till stadens Bro, med en sluss strax invid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori. En förut bildad Committe, bestående af Doctor Malm Fabrikörerna Ståhlberg och Hedlund, samt Handlanderne Blomqvist och Palmgren hade med ospard möda och berömvärdt nit ej endast velat anskaffa en af Herr Capitein Grafström uppgjord plan och profil Charta öfver en påtänkt plats och hamn den sednare vid stadens bro med åtföljande kostnadsförslag, utan äfven en planritning öfver tomten N:o 108 af Herr Ingeniören Spargenberg, der hamn eller lastageplats i framtiden skulle blifva belägen. En del af denna tomt 1 ½ Tl. hade åter af Enkefru Directörskan Zetterberg här i staden med utmärkt frikostighet blifvit skänkt till det Bolag som i mån denna Canal fråga gått i verkställighet naturligtvis först skulle bildas, äfven företeddes ett projekt till hamntaxa utarbetad af utsedde ledamöter bland stadens Äldste." Ovanstående, hämtat ur Wester Rekarne Häraders Hushållnings-Gilles protokoll av den 18 december 1858, är det första konkreta beviset för att planerna på att fortsätta Eskilstuna kanalbolags (se dess arkiv) arbete hade kommit långt. Ett knappt år senare, närmare bestämt den 3 augusti 1859, bildades Övre kanalbolaget, som i enlighet med Kungl. förordningen om aktiebolag av den 6 oktober 1848 ombildades till aktiebolag den 19 april 1875. Den 7 mars 1907 fattade bolagsstämman beslut om, att låta försälja all bolagets fasta och lösa egendom till Eskilstuna stad. Så skedde också, och bolaget upplöstes den 15 juni 1908. Källor: Protokoll och kommittéhandlingar.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar